Napi műsor
14:00 Stella (Stúdió Színház Marosvásárhely) Művészetek Háza
19:00 Záróünnepség-díjkiosztás - Várszínpad
20:00 Hat hét, hat tánc (Thália Színház ) Várszínpad

2007. június 30.
Távolból

Ez az el­sõ év, ami­kor egyet­len na­pot sem tu­dok Kisvárdán töl­te­ni. So­ká­ig ví­vód­tam: meg­en­ged­he­tem-e ma­gam­nak, hogy leg­alább né­hány elõ­adás­ra még­is oda­ruc­can­jak. De gyõ­zött a kö­nyör­te­len ha­tár­idõ, a kö­te­les­ség.

Így hát csak tá­vol­ból kí­sé­rem fi­gye­lem­mel az ese­mé­nye­ket – há­la a Kisvárdai La­pok internetes vál­to­za­tá­nak. Ami­kor ott van az em­ber, haj­la­mos az új­sá­got úgy ér­té­kel­ni, mint amely – a háttérinformációk mel­lett – „csak” az elõ­zõ nap lá­tot­tak vi­tá­ra in­ger­lõ vagy egyet­ér­tést ki­vál­tó vis­­sza­iga­zo­lá­sát ad­ja, de most – bár ed­dig is hasz­nál­tam em­lé­kez­te­tõ for­rás­anyag­nak – meg­ta­pasz­tal­hat­tam azt is, hogy men­­nyi­re nél­kü­löz­he­tet­len an­nak, aki csak lé­lek­ben le­het ott.

Nap­ról nap­ra ol­va­som a kri­ti­ká­kat, ame­lyek­kel – már ahogy ez szo­kott len­ni – hol egyet­ér­tek, hol nem. A sza­bad­ka­i­ak Tan­gó­já­ról ír­tak­ról fel­idé­zõ­dik ben­nem a da­rab egy fe­lejt­he­tet­len elõ­adá­sa, az 1985-ös ko­lozs­vá­ri, amely­nek be­fe­je­zé­se – az Edek ál­tal fe­hér le­pel­lel el­te­me­tett sze­rep­lõk­nek a La Cumparsita dal­lá­má­ra tér­den járt tan­gó­ja – egy re­mény­te­len kor­szak ha­lál­tán­cá­vá vált. Tom­pa Gá­bor ren­de­zé­sé­ben Edeket a mi­nap hos­­szú be­teg­ség után el­hunyt Czikéli Lász­ló ját­szot­ta.

Több mint két év­ti­ze­de így lát­tam ala­kí­tá­sát: „mér­ték­tar­tó fi­gu­rát ját­szik. Nem hang­sú­lyoz­za túl alak­já­nak sem a lum­pen, sem a la­káj mi­vol­tát. Par­la­gi meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ban is van va­la­mi mél­tó­ság, s inas­ként is meg­ma­rad a nyers erõ kép­vi­se­lõ­jé­nek. Nem le­het fi­gyel­men kí­vül hagy­ni. Be­épül a csa­lád tag­ja­i­nak leg­in­ti­mebb szfé­rá­já­ba is, és tes­ti ere­jé­nél is na­gyobb fe­nye­ge­tett­sé­get je­lent a vár­ni tu­dá­sa. A be­fe­je­zés­kor mi­ti­kus fe­nye­ge­tõ lén­­nyé ké­pes vál­ni.”

Nem sok­kal e sze­re­pe után fe­le­sé­gé­vel, Kakuts Ág­nes­sel át­köl­tö­zött Ma­gyar­or­szág­ra. Veszp­rém­ben még lát­tam né­hány erõs ala­kí­tá­sát, de ne­kem Edekként ma­rad meg em­lé­ke­ze­tem­ben.
Nánay Ist­ván

9. évfolyam 10. szám
2007. június 30.
Tartalom
A rendezõvé szemtelenedett színész
Nagypál Gábor új szerepben Kisvárdán
Nászúton Irakban
Janusz Glowacki: Negyedik nõvér - Szabadkai Népszínház és Újvidéki Mûvészeti Akadémia
Ingatlanosodás
Bõvítik a Marosvásárhelyi Színházmûvészeti Egyetemet
Pedagógiai kísérlet
Federico García Lorca: Bernarda Alba háza – Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem
Legjobb, legrosszabb
Fesztiválvégi körkérdés
A kényelmes szék titka
Sepsiszentgyörgy hozta a megváltást Máté Gábornak
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum