Napi műsor
10:00 A szelíd sárkányfiú meséje (Puck Bábszínház) Kamaraterem
16:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
21:00 Ibusár (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza
21:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem

2007. június 25.
Tangóharmónia

Mrozek Tan­gó cí­mû mû­ve fö­lött ala­po­san el­járt az idõ. Egy jó azért meg­ma­radt ben­ne má­ig: a szín­pa­di ran­de­vú le­he­tõ­sé­ge. Há­rom szí­nész­ge­ne­rá­ció kép­vi­se­lõi ta­lál­koz­nak itt a si­ker sze­rény mér­té­kû re­mé­nyé­vel, meg­hitt, kö­zös, mun­kás szí­nész­ma­gány­ban. A sze­rep­osz­tás az, ami: a leg­konk­ré­tabb jelenidõ. De nem ere­den­dõ­en és nem vég­le­ge­sen meg­ha­tá­ro­zott. Stomil meg­for­má­ló­ja le­he­tett (vol­na) va­la­ha Artur, Ala pe­dig vál­hat egy­szer még Eu­ge­ni­á­vá – fel­té­ve, hogy a mû nem megy ki tel­je­sen a di­vat­ból.

A sza­bad­ka­i­ak Tan­gó­já­ban egy szép és iz­gal­mas pá­lya­kez­dõ szí­nész­nõ ült hó­fe­hér meny­as­­szo­nyi ru­há­ban a szín­pad kö­ze­pén. A bol­dog­ság­ról kér­dez­te le­en­dõ anyó­sát, majd rá­ütött a sa­ját szá­já­ra. A be­állt csend­ben mint­ha ki­tá­gult vol­na a pil­la­nat, s meg­nyílt egy kép­ze­let­be­li tér s (múlt)idõ. Bé­res Már­ta Alájában egy­szer csak fel­rém­lett Eszenyi Eni­kõ Alájának szõ­ke­sé­ge és ijedt te­kin­te­te egy hu­szon­két év­vel ez­elõt­ti Tan­gó-elõ­adás­ból. (Igen, ab­ból, ame­lyik­ben Dar­vas Iván ját­szot­ta pi­zsa­má­san, ki­gom­bol­koz­va Stomilt. Ki gon­dol­ta vol­na, hogy en­­nyi­szer fog­juk itt em­le­get­ni õt?) Ugyan­ek­kor meg­lát­ni vél­tem eb­ben a ki­hí­vó­an bá­jos nõi arc­ban Ud­va­ros Do­rot­­tya vad­macs­ka­sze­mét is – jó­sze­ré­vel az el­sõ szín­há­zi sze­re­pe­ként ad­ta Alát Szol­no­kon –, s fel­buk­kan a vir­tu­á­lis Ala-tárban a ko­lozs­vá­ri Panek Ka­ti is, aki ugyan­csak év­ti­ze­dek­kel ez­elõtt ala­kí­tot­ta em­lé­ke­ze­te­sen ezt a fi­gu­rát.

A pil­la­nat el­múlt, vagy tán in­kább to­vább­lé­pett. Ha jobb­ra for­dí­tom a fe­jem, Karna Mar­gi­tot lá­tom el­nyúj­tóz­va azon a ra­va­ta­lon, amely­re Tá­bo­ri Nó­rát is fel­fek­tet­te a ma­ga Arturja. És per­sze Gobbi Hil­dát, aki­nek emblematikus sze­re­pét, a Csir­ke­fej Vénas­­szo­nyát szin­tén el­ját­szot­ta Karna Mar­git né­hány évvel ezelõtt. Bár­mer­re né­zek, csu­pa tit­kos ös­­sze­fo­nó­dás, azo­no­sít­ha­tat­lan egy­más­ra ha­tás, rej­té­lyes em­lék a kol­lek­tív szín­há­zi tu­dat­ban és tu­dat­ta­lan­ban. Ak­kor is ös­­sze­ér­nek és ös­­sze­függ­nek ben­nem a dol­gok, ha az em­lí­tett elõ­adá­sok­nak nem lát­tam mind­egyi­két. Még­is ben­ne rej­le­nek eb­ben a Tan­gó­ban is. Ma­gyar szín­ház­tör­té­ne­ti bú­vó­pa­tak.
Stuber And­rea

9. évfolyam 5. szám
2007. június 25.
Tartalom
Nagyon boldog vagyok, hogy utánam nyúltak
Karna Margit újra versenyben Kisvárdán
Mirõl is szól?
Mrozek: Tangó – Kosztolányi Dezsõ Színház, Szabadka
Mint a csataló
Kettõnél többen a Ketten a neten mellett
Gurulós Goldoni
Goldoni: Különös történet – Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata
Kontakttánctól Kulisszáig
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évada
Más hangsúlyok
Kézdy György, a szövegpárti színészvendég
Még egyszer, hátulra
A Kisvárdai Lapok archívumából
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum