Napi műsor
15:00 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
17:30 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem
18:00 Moliére (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 Hegedűs a háztetőn (Csíki Játékszín) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 26.
Határokon túl

Ros­­szul tû­röm, ha né­zõ­ként kény­sze­rí­te­nek, hogy az elõ­adás ak­tív ré­sze(se) le­gyek. Nem dol­gom, hogy részt ve­gyek a pro­duk­ci­ó­ban; leg­fel­jebb a fe­jem­mel, ha van min agyal­ni. Rá­adá­sul egyen­lõt­le­nek az erõ­vi­szony­ok. A pro­duk­ció köz­ben vé­let­len­sze­rû­en(?) ki­sze­melt né­zõ le­het­sé­ges re­ak­ci­ó­i­nak szá­ma igen cse­kély. Mond­juk: za­vart kun­co­gás, csen­des be­le­tö­rõ­dés, eset­leg té­to­va el­há­rí­tás. Mint­ha az al­ko­tók „szán­dé­ko­san” fe­led­kez­né­nek meg ar­ról az egy­sze­rû tény­rõl, hogy a szí­nész sa­ját te­re­pén mo­zog, a né­zõ vi­szont csak lá­to­ga­tó­ban van itt. És csak­is a leg­ma­zo­chis­tább al­kat vágy­hat ar­ra, hogy ez a rö­vid idõ sa­ját kín­za­tá­sá­val tel­jen.

Lel­ki­leg még hagy­ján, azt már meg­szok­tuk, szin­te igé­nyel­jük és vár­juk. De a né­zõ tes­ti in­teg­ri­tá­sá­nak meg­sér­té­se a szín­há­zi ta­buk kö­zé tar­to­zik. Biz­to­san tu­dom, hogy örök­re meg­ma­rad ben­nem az a sok­ko­ló je­le­net, ami­kor né­hány éve a Tra­fó­ban egy elõ­adá­son a ma­gas, szõ­ke tán­cos lány oda­jött hoz­zám, a fal­hoz nyom­ta fe­je­met és el­lent­mon­dást nem tû­rõ­en le­smá­rolt. A sze­mem sar­ká­ból még lát­tam, hogy a ve­lem szem­ben ülõ, fe­le­sé­ge ke­zét szo­ron­ga­tó negy­ve­nes fér­fi­hoz egy nyú­lánk fiú si­e­tett oda ha­son­ló szán­dék­kal. A lis­ta bõ­vít­he­tõ, ki-ki bát­ran ös­­sze­ál­lít­hat­ja leg­em­lé­ke­ze­te­sebb veg­zá­lá­sa­i­nak lel­tá­rát.

Ját­szó és né­zõ egy­for­mán ki­szol­gál­ta­tott­ja a ren­de­zõ te­rem­tet­te vis­­szás hely­zet­nek. Visz­­szás, hi­szen a szí­né­szek az ese­tek el­söp­rõ több­sé­gé­ben szem­mel lát­ha­tó­lag nin­cse­nek fel­ké­szít­ve a vá­rat­lan re­ak­ci­ók­ra. Pél­dá­ul ar­ra, ha az ál­do­zat til­ta­ko­zik, tet­tel vagy szó­val el­len­ke­zik. Rö­vi­den: egyen­ran­gú fél­ként fe­lel az üres és fö­lös­le­ges pro­vo­ká­ci­ó­ra. Ez len­ne pe­dig a leg­ké­zen­fek­võbb meg­ol­dás. Mond­juk fel­áll­ni és úgy ma­rad­ni ak­kor, ami­kor dur­ván ránk üvöl­te­nek: ül­jünk le. Ha a Ka­to­nák, ka­to­nák ren­de­zõ­je gon­dolt vol­na a le­het­sé­ges né­zõi vá­la­szok­ra, ak­kor a szí­nész ta­lán tud­ná, hogy a sza­ka­dár né­zõ el­len fi­zi­kai erõ­szak nem al­kal­maz­ha­tó.
Jászay Ta­más

9. évfolyam 6. szám
2007. június 26.
Tartalom
A tizenegyedik röhögés
Zalán Tibor nem szereti a hõseit
Isten veled, Tizedes úr!
Zalán Tibor: Katonák, katonák – Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Idõigényes színésznõ
Vicei Natáliát háromszor láthatjuk Kisvárdán
Keserû mézeskalács
Parti Nagy Lajos – ifj. Kucsera Géza: Ibusár – A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Csíki átlagoló
Huszonegy tagúra bõvült a csíkszeredai társulat
Az utolsó évad a régi falak között
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata a 2006/2007-es évadban
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum