Napi műsor
14:00 Stella (Stúdió Színház Marosvásárhely) Művészetek Háza
19:00 Záróünnepség-díjkiosztás - Várszínpad
20:00 Hat hét, hat tánc (Thália Színház ) Várszínpad

2007. június 30.
Legjobb, legrosszabb
Fesztiválvégi körkérdés

Elor Emina új­vi­dé­ki szí­nész­nõ:
Leg­jobb: Új­ra itt va­gyunk együtt, jó, hogy van egy ilyen hely, ahol ösz­­sze­jö­he­tünk. Ju­bi­lá­lok, ez volt az ötö­dik Kisvárdám. Kez­dek „be­já­ród­ni” és ha­za­jár­ni.
Leg­ros­­szabb:  Nem volt ka­tar­zi­som. Igye­kez­tem min­den elõ­adást meg­néz­ni, ta­lán né­gyet-ötöt hagy­tam ki, de egyet sem ta­lál­tam, amit ha­za­vi­he­tek és õriz­he­tek ma­gam­ban. Mi tör­tént?

Nyakó Bé­la fesz­ti­vál­igaz­ga­tó:
Leg­jobb: Szi­li Ka­ta­lin a meg­nyi­tón be­je­len­tet­te, hogy re­mé­nyei sze­rint jú­li­us 9-én eu­ró­pai uni­ós tá­mo­ga­tás­ból meg­sza­vaz­zák az új kisvárdai szín­ház­te­rem fel­épí­té­sé­re szánt költ­ség­ve­té­si ös­­sze­get.
Leg­ros­­szabb:  Az új­ság­ban egy sor sem je­lent meg er­rõl.

Váta Lo­ránd sep­si­szent­györ­gyi szí­nész:
Leg­jobb: Látsz olyan kol­lé­gá­kat, akik­kel rit­kán ta­lál­ko­zol. Ré­gi ba­rát­sá­gok ápo­lód­nak, erõ­söd­nek, van­nak új kap­cso­la­tok.
Leg­ros­­szabb:  Na­pok tel­nek el úgy, hogy nem lá­tok jót. Ki kell jön­ni elõ­adá­sok­ról.

Ki­csid Gi­zel­la sep­si­szent­györ­gyi szí­nész­nõ:
Leg­jobb: Elõ­ször va­gyok de­le­gált, így nem kell ro­han­nom. Vég­re meg­él­het­tem, mi az a fesz­ti­vál. Nem kö­tõ­dött hoz­zá ro­ha­nás és pá­nik.
Leg­ros­­szabb: A jegy­ki­adók nem úgy bán­nak ve­lünk, mint a fesz­ti­vál­ven­dé­gek­kel il­le­ne.

Pus­kás Zol­tán új­vi­dé­ki ren­de­zõ:
Leg­jobb: Ami­kor ki­csit meg­ke­ve­red­tünk (bu­liz­tunk). Ta­lál­ko­zá­sok az em­be­rek­kel.
Leg­ros­­szabb: Az idei fesz­ti­vál mi­nõ­sé­gen alu­li. 4-5 elõ­adás mi­att volt ér­de­mes itt len­ni, a töb­bi bot­rá­nyos.

Sza­bó Edu­árd székelyudvarhelyi szí­nész:
Leg­jobb: Ve­le­tek fo­lyé­ko­nyan ma­gam­ba szív­ni a tu­dást: ol­vas­ni, az­az in­ni.
Leg­ros­­szabb: Reg­gel ki­jöt­tem a kocs­má­ból, és na­gyon erõ­sen sü­tött a sze­mem­be a nap.

Gecse Ra­mó­na ma­ros­vá­sár­he­lyi egye­te­mis­ta:
Leg­jobb: Elõ­ször va­gyok itt, ki­fe­je­zet­ten a moz­gás­kur­zus­ra jöt­tem, amit csil­la­gos tí­zes­re ér­té­kel­nék.
Leg­ros­­szabb: Az elõ­adá­sok szín­vo­na­lá­val van gon­dom, ezért kü­lön prog­ra­mo­kat kell ki­ta­lál­nom. Azért a stran­dot is meg le­het un­ni. Jobb len­ne több­fé­le workshop, és szí­ve­sen néz­nék fil­me­ket, nem fel­tét­le­nül szín­há­zi elõ­adá­sok fel­vé­te­le­it.

Sáry Lász­ló ze­ne­szer­zõ:
Leg­jobb: Re­me­kül ér­zem ma­gam, min­den nap lát­tam elõ­adást, ami­ért ér­de­mes volt el­jön­ni. Nem mind­egyik pro­duk­ció ki­emel­ke­dõ, de lá­tom az igye­ke­ze­tet. Föl­vil­la­nyoz az is, hogy har­ma­dik éve workshopot tar­tok itt. Ki­lenc­ven szá­za­lék­ban si­ke­rült vég­hez vin­ni, amit el­ter­ve­zek ott­hon. A ta­ní­tást én is él­ve­zem, és örü­lök, ha a vis­­sza­já­rók azt mond­ják, mi­lyen prí­mán tud­ják hasz­no­sí­ta­ni az elõ­zõ évek­ben ta­nul­ta­kat.
Leg­ros­­szabb: Ilyen nem volt.

Zsehránszky Ist­ván er­dé­lyi szí­ni­kri­ti­kus:
Leg­jobb: Ami iga­zán tet­szett, az a ma­ros­vá­sár­he­lyi­ek Yvonne-elõadása és a sza­bad­ka­i­ak sze­rep­lé­se a Tan­gó­val, va­la­mint a Bul­ga­kov-da­rab­bal. Saj­nál­tam, hogy a gyergyószentmiklósiak Ró­ka­já­té­ka itt nem ment olyan jól, mint ott­hon.
Leg­ros­­szabb: Ami iga­zán nem tet­szett, az saj­nos épp két fel­vi­dé­ki elõ­adás volt, a Macs­ka­baj és A fös­vény.

Czintos Jó­zsef szí­nész, a szat­már­né­me­ti szín­ház igaz­ga­tó­ja:
Leg­jobb: Jó volt né­hány ra­gyo­gó elõ­adást lát­ni, mint pél­dá­ul a He­ge­dûs a háztetõnt vagy A nyu­ga­ti vi­lág baj­no­kát. Öröm volt az is, ho gy dél­elõt­tön­ként két je­les egyé­ni­ség, Má­té Gá­bor és Ascher Ta­más ve­zet­te a szak­mai be­szél­ge­té­se­ket, és eze­ken részt ve­het­tünk. Az idõ is ke­gyes volt hoz­zánk, és a stran­dot sem hagy­ha­tom ki.
Leg­ros­­szabb:  A ko­lozs­vá­ri fõ­is­ko­la sze­re­pel­te­té­se elõny­te­len ol­da­lá­ról mu­tat­ta be a di­á­ko­kat. Rá­adá­sul nem jött el egyet­len ta­nár sem, aki­vel el­be­szél­get­het­tünk vol­na er­rõl. (Ha még­is itt jár­tak, ak­kor leg­alább­is én nem ta­lál­koz­tam ve­lünk.) Volt egy-két rossz elõ­adás is, de nem mon­dok cí­me­ket, mert min­den szín­ház – meg­kö­ze­lí­tõ­leg – tud­ja, me­lyik elõ­adá­sa men­­nyit ér. Ha a ser­pe­nyõ­be rak­juk a jót és ros­­szat, a jobb le­húz­za a ros­­szat.

9. évfolyam 10. szám
2007. június 30.
Tartalom
A rendezõvé szemtelenedett színész
Nagypál Gábor új szerepben Kisvárdán
Nászúton Irakban
Janusz Glowacki: Negyedik nõvér - Szabadkai Népszínház és Újvidéki Mûvészeti Akadémia
Ingatlanosodás
Bõvítik a Marosvásárhelyi Színházmûvészeti Egyetemet
Pedagógiai kísérlet
Federico García Lorca: Bernarda Alba háza – Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem
Legjobb, legrosszabb
Fesztiválvégi körkérdés
A kényelmes szék titka
Sepsiszentgyörgy hozta a megváltást Máté Gábornak
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum