Napi műsor
15:00 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
17:30 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem
18:00 Moliére (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 Hegedűs a háztetőn (Csíki Játékszín) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 26.
Az utolsó évad a régi falak között
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata a 2006/2007-es évadban

A tár­su­lat ös­­sze­té­te­le eb­ben a sze­zon­ban nem vál­to­zott, de már az új igaz­ga­tó, Me­zei Zol­tán nyi­tot­ta meg a szín­há­zi idényt.
Az el­sõ be­mu­ta­tó – még Ko­vács Fri­gyes ter­vei sze­rint – Brestyánszki Bo­ros Ro­zá­lia és az al­ko­tó­stáb kö­zö­sen át­írt da­rab­ja, az Érin­tet­len volt. Ez az elõ­adás Hernyák György osz­tá­lyá­nak rend­ha­gyó, tíz­éves ta­lál­ko­zó­ja­ként ké­szült. A ze­ne­szer­zõ Pálfi Er­vin, a ren­de­zõ Hernyák György volt.

Ok­tó­ber vé­gén a Dél­vi­dé­ki Ma­gyar Szín­ját­szás Nap­já­nak ha­gyo­má­nyos, tar­to­má­nyi ran­gú ren­dez­vény­so­ro­za­tán ve­het­tek részt né­zõ­ink. Idén is két vaj­da­sá­gi drá­mát mu­tat­tunk be a fel­ol­va­só­szín­ház­ban. Kö­zön­sé­günk há­rom ven­dég­já­té­kot lát­ha­tott, meg­te­kint­he­tett egy szín­há­zi pla­kát-, va­la­mint egy szín­há­zi fo­tó­ki­ál­lí­tást is. Be­mu­tat­tunk két szín­há­zi té­má­jú köny­vet, vé­gül a gá­la­es­ten Ko­vács Fri­gyes át­ve­het­te a Pa­ta­ki Gyû­rû-dí­jat a sza­bad­kai Nép­szín­ház Moliere cí­mû elõ­adá­sá­nak cím­sze­re­pé­ért.

De­cem­ber­ben a tár­su­lat be­mu­tat­ta a Ka­to­na Jó­zsef pá­lyá­zat nyer­tes pro­duk­ci­ó­ját, Par­ti Nagy La­jos Ibusár cí­mû huszerettjét ifj. Kucsera Gé­za ze­ne­szer­zõ, Rogács Lász­ló ko­re­og­rá­fus és Cselényi Nó­ra jel­mez­ter­ve­zõ köz­re­mû­kö­dé­sé­vel. A dísz­let­ter­ve­zõ Szil­ágyi Nán­dor, a ren­de­zõ Hernyák György volt.

Ve­re­bes Ist­ván Gor­kij Kis­pol­gár­ok cí­mû drá­má­ját ren­dez­te meg, ame­lyet Fa­ra­gó Zsu­zsa dra­ma­turg új­ra­for­dí­tott. Az elõ­adás cí­me Ki­csik és pol­gá­rok. Eb­ben az elõ­adás­ban Bo­dor Jo­han­na ko­re­og­rá­fus, Kis Ko­vács Ger­gely dísz­let­ter­ve­zõ és Gadus Eri­ka jel­mez­ter­ve­zõ volt a tár­su­lat mun­ka­tár­sa.

Az évad ne­gye­dik pre­mi­er­jét jú­ni­us 20-án tar­tot­tuk. A tár­su­lat az Új­vi­dé­ki Mû­vé­sze­ti Aka­dé­mia vég­zõ­se­i­vel Janusz Glowacki Ne­gye­dik nõ­vér cí­mû szín­mû­vét mu­tat­ta be Nagypál Gá­bor ren­de­zé­sé­ben. Az elõ­adást al­ter­na­tív hely­szí­nen, a sza­bad­kai Ta­ní­tó­kép­zõ Ka­ron ki­ala­kí­tott te­rem­ben játs­­szuk, mi­vel a ré­gi épü­let­bõl ki­köl­töz­tünk. Az 1854-ben emelt vas­kos, de már ro­mos fa­lak bon­tá­sa – hos­­szú éve­ken át tar­tó hu­za­vo­na után – el­kez­dõ­dött. A mun­ká­la­tok a ter­vek sze­rint öt évet vesz­nek igény­be.

Ad­dig is ma­rad szá­munk­ra a moziterembõl át­ala­kí­tott Jadran szín­pad, va­la­mint a Ta­ní­tó­kép­zõ Kar ter­me, ahol – amen­­nyi­ben si­ke­rül a he­lyi­sé­ge­ket ta­ta­roz­tat­nunk – foly­tat­hat­juk a Soltis La­jos Stú­di­ó­ban meg­kez­dett mû­hely­mun­kát, amely a tár­su­lat szel­le­mi­sé­ge, mo­ti­vá­ci­ó­ja szem­pont­já­ból dön­tõ fon­tos­sá­gú.

A jö­võ évad­ban eb­ben a te­rem­ben Müller Pé­ter Szo­mo­rú va­sár­nap cí­mû szín­mû­vét és Peter Shaffer Equusát ter­vez­zük be­mu­tat­ni. A Jadran szín­pa­don egy Shakes­peare­-víg­já­té­kot, egy na­gyobb vo­lu­me­nû ze­nés elõ­adást, va­la­mint az évad utol­só pre­mi­er­je­ként Za­lán Ti­bor A me­se ma­rad cí­mû mû­vét ter­vez­zük szín­pad­ra ál­lí­ta­ni.

Az el­múlt évad vé­gén a Zár­óra cí­mû elõ­adá­sunk­kal si­ker­rel sze­re­pel­tünk a ha­tá­ron tú­li ma­gyar szín­há­zak kisvárdai fesz­ti­vál­ján (az Il­­lyés Köz­ala­pít­vány dí­ja), az eg­ri stú­dió­szín­há­zi ta­lál­ko­zón (har­ma­dik he­lye­zés) va­la­mint a deb­re­ce­ni DESZ­KA fesz­ti­vá­lon. Az Em­ma cí­mû elõ­adás­sal be­mu­tat­koz­hat­tunk a Vaj­da­sá­gi Hi­va­tá­sos Szín­há­zak Fesz­ti­vál­ján (a leg­jobb ren­de­zés és a leg­jobb dísz­let dí­ja), va­la­mint a leg­jobb szer­bi­ai elõ­adá­sok szem­lé­jén, a Sterija Já­té­ko­kon (Döbrei Dé­nes át­ve­het­te a leg­jobb szín­pa­di moz­gás dí­ját).

Re­mél­jük, hogy a tel­jes fel­for­du­lás – amely je­len­leg a szín­há­zat a köl­töz­kö­dés mi­att ural­ja – ha­ma­ro­san ren­de­zõ­dik, és vis­­sza­ta­lá­lunk a meg­fe­le­lõ ke­rék­vá­gás­ba. Bí­zunk ab­ban, hogy öt éven be­lül egy új, kor­sze­rû, a szín­ház és a vá­ros szel­le­mi­sé­gé­nek meg­fe­le­lõ épü­let­be tér­he­tünk majd vis­­sza.
Brestyánszki Bo­ros Ro­zá­lia

9. évfolyam 6. szám
2007. június 26.
Tartalom
A tizenegyedik röhögés
Zalán Tibor nem szereti a hõseit
Isten veled, Tizedes úr!
Zalán Tibor: Katonák, katonák – Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Idõigényes színésznõ
Vicei Natáliát háromszor láthatjuk Kisvárdán
Keserû mézeskalács
Parti Nagy Lajos – ifj. Kucsera Géza: Ibusár – A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Csíki átlagoló
Huszonegy tagúra bõvült a csíkszeredai társulat
Az utolsó évad a régi falak között
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata a 2006/2007-es évadban
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum