Napi műsor
15:00 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
17:30 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem
18:00 Moliére (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 Hegedűs a háztetőn (Csíki Játékszín) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 26.
A tizenegyedik röhögés
Zalán Tibor nem szereti a hõseit

A ver­seny­prog­ram­ban sze­re­pelt Za­lán Ti­bor Ka­to­nák, ka­to­nák cí­mû da­rab­ja Pinczés Ist­ván ren­de­zé­sé­ben. Az elõ­adá­son a né­zõ­té­ren ülõk kö­zül ta­lán a szer­zõ mu­tat­ta a leg­na­gyobb lel­ke­se­dést.

– Vé­gig na­gyon jól szó­ra­koz­tál. Úgy re­a­gál­tál, mint­ha éle­ted­ben elõ­ször lát­tad vol­na az elõ­adást. Min­dig ilyen fel­té­tel nél­kül él­ve­zed a da­rab­ja­id szín­pa­di vál­to­za­tát?
– Ami­kor írom, ugyan­úgy vé­gig­rö­hö­göm, vé­gig­szû­kö­löm és vé­gig­nya­fo­gom a da­ra­bot, aho­gyan a hõ­se­im te­szik, és bár tu­dom, mi kö­vet­ke­zik, ha jól elõ­hoz­zák, rob­ban ben­nem. Sze­re­tek szín­ház­ban na­gyo­kat rö­hög­ni és na­gyo­kat bor­zon­ga­ni.

– De úgy rö­hög­tél, mint­ha most hal­la­nád elõ­ször a szö­ve­get.
– Ez a szí­né­szek­nek, a szí­né­szi já­ték­nak szólt. Ha meg­né­zel egy Fernandel-filmet száz­szor, szá­zad­szor­ra is rö­högsz raj­ta.

– De azt nem te ír­tad.
– An­nak el­le­né­re, hogy meg­ír­tam a Ka­to­nák, ka­to­ná­kat, ne­kem is ide­gen anyag.

 Ezek sze­rint mint „élõ író” sza­bad ke­zet ad­tál a ren­de­zõ­nek és a szí­né­szek­nek?
– Kény­te­len vol­tam tel­je­sen sza­bad ke­zet ad­ni Pinczésnek, mert csak a fõ­pró­ba nap­ján ér­tem oda. Igaz, hogy a vál­toz­ta­tá­so­kon együtt dol­goz­tunk, de hogy mi­ként szó­lal meg egy mon­dat, ho­gyan ala­kul ki egy szi­tu­á­ció, nem tud­tam el­kép­zel­ni. A szí­né­sze­ket is csak arc­ról is­mer­tem. Na­gyon meg vol­tam elé­ged­ve az ak­ko­ri já­té­kuk­kal. Most úgy érez­tem, hogy fe­szül­teb­bek, hal­vá­nyab­bak. A dél­utá­ni kö­zön­ség hi­deg volt szá­mom­ra. Mond­tad, hogy so­kat rö­hög­tem. A kö­zön­ség pe­dig ke­ve­set. Le­het, hogy igaz az a mon­dás, hogy a zsû­ris kö­zön­ség min­dig fe­szült. Ilyen­kor az em­be­rek vár­ják a ve­zér­ürük meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it. Meg­gyõ­zõ­dé­sem, ha nem ül benn egy kri­ti­kus sem, több lett vol­na a ne­ve­tés. És ha a ma dél­utá­ni elõ­adá­son az el­sõ tíz ne­ve­tés nem ma­rad el, mert csak a ti­zen­egye­dik jött be, ak­kor a szí­né­szek sok­kal fel­sza­ba­dul­tab­ban ját­sza­nak, sok­kal di­na­mi­ku­sab­bak és len­dü­le­te­seb­bek let­tek vol­na.

Most jól rá­fog­tad az egé­szet a kri­ti­ku­sok­ra.
– Én csak azt mond­tam, hogy a szak­mai kö­zön­ség min­dig hi­de­gebb.

A da­rab­ról egyéb­ként az ju­tott eszem­be: ön­cé­lú per­ver­zió. És az, hogy nem aka­rok eb­ben részt ven­ni.
– Na­gyon jó ezt hal­la­ni. Mi­ért akar­nál részt ven­ni egy ilyen bru­tá­lis szar­ság­ban?

Fel­me­rült ben­nem, hogy kell-e egy ilyen da­rab?
– Ezt a da­ra­bot konk­ré­tan azért ír­tam meg, mert há­bo­rú volt dé­len, és át­lö­völ­döz­tek a ha­tá­ron. Két lá­nyom van, és azon nyug­ta­lan­kod­tam, mi tör­té­nik ak­kor, ha át­ter­jed Ma­gyar­or­szág­ra. Hogy én mint csa­lád­fõ, meg tud­nám-e vé­de­ni a gye­re­ke­i­met és ho­gyan vi­sel­ked­nék. Nem volt eb­ben pervezió, épp el­len­ke­zõ­leg. Még vis­­sza is fog­tam ma­gam.

Ha­ha­ha.
– A fõ­hõ­söm egy nagy­da­rab em­ber, aki­nek van fegy­ve­re és még­is kény­te­len el­tûr­ni, hogy a fe­le­sé­gé­vel hál­jon egy kis mi­tug­rász szar­há­zi, és a lá­nyát is majd­nem meg­erõ­sza­kol­ják, szét­rom­bol­ják az egész vi­lá­gát, de iga­zá­ból fi­zi­ka­i­lag nem ter­ro­ri­zál­ják. Azért hen­ter­get­tem meg a hõsei-met a bor­zal­mak­ban, hogy vég­re elõ­húz­za va­la­me­lyik­ük a kést. Az én bel­sõ vi­lá­gom­ban, akár­med­dig her­gel­tem ma­gam, még akár az ön­cé­lú per­ver­zi­ó­ig is – ha el­fo­ga­dom a ka­te­gó­ri­á­dat, ami egyéb­ként na­gyon jól hang­zik –, ak­kor se ke­rült elõ a kés. Na­gyon szo­mo­rú­an tet­tem le a tol­lat a vé­gén, hogy nincs meg­ol­dás, nem va­gyunk hõ­sök, csak ad­dig, amíg néz­zük a Die Hard ne­gye­dik ré­szét, és azt mond­juk: „én is le­üt­ném”. En­nek a da­rab­nak nincs egyet­len olyan sze­rep­lõ­je sem, ame­lyik­kel azo­no­sul­ni tud­nék, de nin­cse­nek antihõseim se.

Te­hát „nem ve­szel részt ben­ne” és csu­pán kül­sõ szem­lé­lõ ma­radsz?
– Ne­kem éle­tem­ben nem volt olyan sze­rep­lõm, aki­vel azo­no­sul­tam. Nem tud­tam sze­ret­ni, és nem tud­tam el­ér­ni írás köz­ben, hogy meg­job­bít­sam õket. Úgy lát­szik, en­gem csak az a vi­lág ér­de­kel, ami­ben pusz­tu­lás és ki­lá­tás­ta­lan­ság van. Nem aka­rok olyan len­ni, mint bár­me­lyi­kük, de ha ös­­sze­gyúr­juk õket egy gom­bóc­cá, az a gom­bóc ben­nem van.
Sze­pe­si Krisz­ti­na

9. évfolyam 6. szám
2007. június 26.
Tartalom
A tizenegyedik röhögés
Zalán Tibor nem szereti a hõseit
Isten veled, Tizedes úr!
Zalán Tibor: Katonák, katonák – Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Idõigényes színésznõ
Vicei Natáliát háromszor láthatjuk Kisvárdán
Keserû mézeskalács
Parti Nagy Lajos – ifj. Kucsera Géza: Ibusár – A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Csíki átlagoló
Huszonegy tagúra bõvült a csíkszeredai társulat
Az utolsó évad a régi falak között
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata a 2006/2007-es évadban
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum