Napi műsor
15:00 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
17:30 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem
18:00 Moliére (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 Hegedűs a háztetőn (Csíki Játékszín) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 26.
Idõigényes színésznõ
Vicei Natáliát háromszor láthatjuk Kisvárdán

Vi­cei Na­tá­lia teg­nap Sár­bo­gár­di Jo­lán jegy­áru­sí­tói egyen­ru­há­já­ba bújt, ma es­te pá­lyá­já­tól bú­csú­zó pá­ri­zsi szí­nész­nõt ala­kít Bul­ga­kov Moliere-jében, pén­te­ken pe­dig a Ne­gye­dik nõ­vér Bábuskájaként mu­tat­ko­zik be.

– A ti Jo­lá­no­tok az élet ál­tal el­hasz­nál­tabb­nak tû­nik. Mi­ért ke­se­rûbb a szo­kott­nál?
– Nem szán­dé­ko­san lett ilyen, ha­nem azért, mert én csi­nál­tam. Az, hogy Sár­bo­gár­di Jo­lán mi­lyen a szín­pa­don, nagy­ban függ at­tól, hogy me­lyik élet­kor­ban ta­lál­ko­zik ve­le a szí­nész­nõ, és mit akar el­mon­da­ni a se­gít­sé­gé­vel. Hu­szon­öt éve­sen hi­á­ba van az em­ber akár­mi­lyen nagy baj­ban, bí­zik ab­ban, hogy még bár­mi tör­tén­het ve­le. En­gem ez a sze­rep most, olyan kor­ban ta­lált meg, ami­kor en­nek az esé­lye már egy­re ki­sebb.

– Azt mon­dod, hogy er­re a nõ­re már nem sok jó vár az élet­ben?
– Az elõ­adást ke­ret­be fog­la­ló vek­ker­csör­gés azt üze­ni, hogy bár egyet­len nap­ra ki­tör­hetsz ab­ból, ami meg­köt és le­húz, de az­tán rá­jössz, hogy nincs me­nek­vés, min­den foly­ta­tó­dik a ré­gi­ben. Né­hány éve itt Kisvárdán lát­tam Telihay Pé­ter na­gyon szel­le­mes ko­má­ro­mi ren­de­zé­sét, amit gya­kor­la­ti­lag vé­gig­rö­hög­tem. Az­tán ami­kor mi is mû­sor­ra tûz­tük az Ibusárt, az el­sõ ol­va­só­pró­bán szem­be­sül­tem az­zal, hogy Jo­lán ki­fe­je­zé­sei, szó­hasz­ná­la­ta ugyan vic­ces, de amit mond, az egy­ál­ta­lán nem az. Fur­csa ket­tõs­ség ez: nem ta­ga­dom, jó ér­zés, ha ne­vet­nek raj­tam. De a szín­pa­don még­sem búj­ha­tok ki a sa­ját bõ­röm­bõl, már­pe­dig én nem ta­lá­lom Jo­lán sor­sát ne­vet­sé­ges­nek. Ak­kor nyu­god­tam meg iga­zán, ami­kor Par­ti Nagy La­jos gon­do­la­ta­it ol­vas­tam a da­rab­ról, ahol ar­ról be­szél, hogy az Ibusár az öre­ge­dés­rõl és a ma­gány­ról szól. Azt is mond­ja, hogy Sár­bo­gár­di Jo­lán õ ma­ga – ami­kor pró­bál­tuk, én pon­to­san ugyan­ezt érez­tem. Úgy is mond­hat­juk, hogy ki­hasz­ná­lom a fi­gu­rát azért, hogy el­mond­has­sak va­la­mit er­rõl az élet­ér­zés­rõl. Ak­kor is, ha ez nem min­den­ki­nek tet­szik.

– Sza­bad­kán vol­tak ilyen re­ak­ci­ók?
– Akadt olyan, sze­rin­tem igaz­ság­ta­lan vé­le­mény, mi­sze­rint az ope­ret­tes vo­na­lat tel­je­sen ki kel­le­ne ik­tat­ni Jo­lán éle­té­bõl. Va­ló­já­ban eb­bõl ele­nyé­szõ men­­nyi­ség je­le­nik meg a szín­pa­don, az is csak azért, hogy meg­mu­tas­suk: min­den be­lül, az õ fe­jé­ben tör­té­nik. Nincs eb­ben sem­mi kü­lö­nös, én pél­dá­ul gye­rek­ko­rom­ban so­kat be­szél­get­tem ma­gam­mal, és a kér­dé­se­im­re min­dig kap­tam vá­laszt is. A lé­nyeg per­sze en­nél a sze­rep­nél is csak an­­nyi, hogy ne vál­jon ma­gán­üg­­gyé: mind­egy, hogy a né­zõ ne­vet, sír vagy el­gon­dol­ko­dik raj­ta, de le­gyen hoz­zá va­la­mi kö­ze.

– Ar­ra nem is gon­dol­ta­tok, hogy a da­rab egy­sze­mé­lyes vál­to­za­tát add elõ?
– Sze­ren­csé­re nem. Ré­geb­ben ko­sár­lab­dáz­tam, a szín­ház pe­dig ugyan­ilyen csa­pat­já­ték, szá­mom­ra el­sõ­sor­ban kol­lek­tív mun­ka. A pró­ba­fo­lya­mat ar­ra szol­gál, hogy két sze­mély vi­szo­nyát pon­to­san tisz­táz­zuk. Ha ké­szen va­gyunk a szi­tu­á­ci­ó­val, ak­kor az ab­ban sze­rep­lõ fi­gu­ra ön­ma­gá­tól kezd el mo­zog­ni és cse­le­ked­ni. A mo­nod­rá­ma az én sze­mem­ben en­nek a meg­va­ló­sí­tá­sá­ra nem al­kal­mas.

– Sár­bo­gár­di Jo­lán leg­na­gyobb ál­ma a szín­há­zi kar­ri­er. Bul­ga­kov­nál vi­szont Madeleine Béjart-t, az ün­ne­pelt, pá­lyá­ja al­ko­nyá­hoz kö­ze­le­dõ szí­nész­nõt ját­szod.
– A szí­nész­nõ is csak em­ber; Madeleine Béjart szí­nész­nõ­sé­ge csak egy kö­rül­mény. Va­ló­já­ban olyan nõt ját­szom a da­rab­ban, aki­nél egy rö­vid je­le­net­ben, mi­ni­má­lis fel­fu­tás­sal meg kell mu­tat­nom, hogy da­ra­bok­ra tö­rik az éle­te. Ke­vés idõm van rá, ezért jó­val ne­he­zebb, mint az Ibusár, ahol vé­gig a szín­pa­don ülök az ope­rett alatt is. Sõt nem egy­sze­rû­en ülök, ha­nem fo­lya­ma­to­san írom mind­azt, ami mel­let­tem el­hang­zik.

– A Ne­gye­dik nõ­vér­ben sem töl­tesz sok­kal több idõt szín­pa­don, mint a Moliere-ben.
– Igen, más­fél óra alatt négy nyúl­fark­nyi je­le­ne­tem van, mi­köz­ben a da­rab ele­je és vé­ge kö­zött el­te­lik más­fél év. Egyik sze­re­pem­mel sem bir­kó­zom meg kön­­nyen, a Bábuskát a be­mu­ta­tón még nem is si­ke­rült tel­je­sen meg­sze­rez­nem. Nem tud­tam ele­get pró­bál­ni, mi­köz­ben na­gyon idõ­igé­nyes szí­nész­nõ va­gyok. Egyéb­ként ke­vés olyan sze­rep volt ed­dig a pá­lyá­mon, ami rög­tön meg­ad­ta ma­gát. Meg­gyõ­zõ­dé­sem, hogy egy-egy új elõ­adás­ban he­te­kig néz­he­tet­len va­gyok. Ilyen­kor elõ­jön­nek a ka­masz­ko­ri fé­lel­mek, úgy ér­zem, nem tu­dok mit kez­de­ni a ke­ze­im­mel, kép­te­len va­gyok vi­sel­ked­ni a szín­pa­don. Idõ­re van szük­sé­gem, mert nem én csi­ná­lom meg a sze­re­pet, ha­nem ha­gyom, hogy a sze­rep csi­nál­jon meg en­gem. Tá­vol áll tõ­lem a be­kép­zelt­ség, de most már csak az ér­de­kel, hogy ma­gam­nak ma­ra­dék­ta­la­nul tets­­szem. Mind­egyik sze­rep­ben kell va­la­mi plusz, ami­tõl az egye­di és meg­is­mé­tel­he­tet­len lesz – leg­alább is ne­kem. Per­sze sok­szor kön­­nyebb len­ne jót alud­ni, de csak ak­kor va­gyok elé­ge­dett, ha si­ke­rül ezt a pluszt meg­te­rem­te­nem.
Jászay Ta­más

9. évfolyam 6. szám
2007. június 26.
Tartalom
A tizenegyedik röhögés
Zalán Tibor nem szereti a hõseit
Isten veled, Tizedes úr!
Zalán Tibor: Katonák, katonák – Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Idõigényes színésznõ
Vicei Natáliát háromszor láthatjuk Kisvárdán
Keserû mézeskalács
Parti Nagy Lajos – ifj. Kucsera Géza: Ibusár – A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Csíki átlagoló
Huszonegy tagúra bõvült a csíkszeredai társulat
Az utolsó évad a régi falak között
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata a 2006/2007-es évadban
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum