Napi műsor
15:00 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
17:30 Unalmas őszi este (Beregszászi szinház) Rákóczi-stúdióterem
18:00 Moliére (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 Hegedűs a háztetőn (Csíki Játékszín) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 26.
„Voltam otthon, aztán itthon vagyok”

Tév­hit, hogy ab­ba­hagy­ta vol­na a szí­né­szi pá­lyát Szikszai Rémusz. Bár el­szer­zõ­dött a Bár­ka Szín­ház­tól, sza­bad­úszó­ként ját­szik to­vább, s köz­ben úgy egy-más­fél éve a Du­na té­vé­nél mû­sort ve­zet, in­ter­jú­kat ké­szít.

Ti­zen­hét éve for­dult meg elõ­ször a kisvárdai fesz­ti­vá­lon, ak­kor még se­géd­szí­nész­ként a Ko­lozs­vá­ri Ál­la­mi Ma­gyar Szín­ház Ca­li­gu­la hely­tar­tó­ja cí­mû elõ­adá­sá­ban. Nem sok­kal ké­sõbb már ab­ba a le­gen­dás ma­ros­vá­sár­he­lyi osz­tály­ba járt, aho­vá – töb­bek kö­zött – B. Fü­löp Er­zsé­bet, Bog­dán Zsolt és Ba­lázs At­ti­la. Két éve Kisvárdán ün­ne­pel­ték osz­tály­tár­sai a dip­lo­má­zá­suk ti­ze­dik év­for­du­ló­ját, az idõ­köz­ben Ma­gyar­or­szág­ra te­le­pült Szikszai Rémusz azon­ban – bán­ja, de – nem ért rá el­jön­ni. Ti­zen­egy éve vett részt utol­já­ra a ha­tá­ron tú­li szín­há­zak fesz­ti­vál­ján – még ko­lozs­vá­ri szí­nész­ként. Va­la­hogy nem volt ide­je-mód­ja vis­­sza­tér­ni. Mind­eköz­ben hoz­zá­te­szi: már a kez­de­tek­tõl nem ér­tet­te, mi­ért van kü­lön fesz­ti­vál­ja a ha­tá­ron túliaknak, mi­ért nem együtt sze­re­pel­nek a töb­bi ma­gyar te­át­rum­mal. Per­sze a vá­ros re­mek há­zi­gaz­da, de ki­csit vis­­sza­tet­szõ­nek tû­nik ez a get­tó­sí­tás. Ha­tá­ro­zot­tan ál­lít­ja, hogy csak­is ma­gya­rul ját­szó szín­há­zak­ról le­het be­szél­ni, pél­dá­ul Ka­to­na Jó­zsef Szín­ház­ról meg Ko­lozs­vá­ri Ál­la­mi Ma­gyar Szín­ház­ról, és nem kell hoz­zá­ten­ni az utób­bi­nál, hogy a ha­tá­ron túl­ról.
Ma már nagy a moz­gás a ma­gyar nyel­vû szín­há­zak kö­zött – a ha­tá­rok­tól füg­get­le­nül. Szikszai Rémusz 1997-ben te­le­pe­dett le Ma­gyar­or­szág­on, a Bár­ka Szín­ház tag­ja lett. A szí­nész anya­nyel­vi szin­ten be­szél ro­má­nul, ha kell, ak­cen­tus­sal is, de csak ak­kor, ha na­gyon ké­rik er­re. Nem cso­da, hogy bu­da­pes­ti szí­nész­ként Catalina Buzoianu vis­­sza­hív­ta a Bulandrába. Szí­ve­sen ment vol­na, de a „nem” an­nak szólt, hogy ne­héz két kis­gye­re­ket hó­na­pok­ra itthon hagy­ni. S mi­vel a Bár­ká­ban is ren­ge­teg sze­re­pe volt, a re­pü­lõs in­gá­zás­ra Bu­da­pest és Bu­ka­rest kö­zött nem volt pén­ze egyik szín­ház­nak sem.

„Vol­tam ott­hon, az­tán itt­hon va­gyok”, így be­szél ar­ról, ha ha­za­megy szü­le­i­hez Nagy­ká­roly­ba. Ott­hon nincs ide­je szín­ház­ba men­ni, így ak­kor tud­ja kö­vet­ni az er­dé­lyi szín­há­za­kat, ha Bu­da­pes­ten ven­dég­sze­re­pel­nek. Ez is idõ­füg­gõ, ját­szik-e vagy dol­go­zik-e a té­vé­ben.

Szikszai Rémusz azt ál­lít­ja: õ sza­bad­úszó szí­nész, aki ha rá­ér, te­le­ví­zi­ó­zik. A Du­na Te­le­ví­zió Ki­kö­tõ cí­mû kul­tu­rá­lis ma­ga­zin­já­hoz ke­re­sett a fõ­szer­kesz­tõ egy fér­fi mû­sor­ve­ze­tõt – Teszári Nó­ra és Ka­lo­csai And­rea mel­lé. Rá­ta­lál­tak. Pró­ba­fel­vé­te­le a Kézdy György het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­já­ra ké­szí­tett anyag volt. Mi­vel nyil­ván­va­ló­an a szín­ház áll kö­zel hoz­zá, nem vé­let­len az sem, hogy most Kisvárdára õt küld­te a szer­kesz­tõ.
Szemere Ka­ta­lin

9. évfolyam 6. szám
2007. június 26.
Tartalom
A tizenegyedik röhögés
Zalán Tibor nem szereti a hõseit
Isten veled, Tizedes úr!
Zalán Tibor: Katonák, katonák – Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Idõigényes színésznõ
Vicei Natáliát háromszor láthatjuk Kisvárdán
Keserû mézeskalács
Parti Nagy Lajos – ifj. Kucsera Géza: Ibusár – A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Csíki átlagoló
Huszonegy tagúra bõvült a csíkszeredai társulat
Az utolsó évad a régi falak között
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata a 2006/2007-es évadban
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum