Napi műsor
16:00 Tangó (Kosztolányi Színház Szabadka) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
18:30 Különös történet (Szatmári színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:30 Ketten a neten (Bigámia II.) (Marosvásárhelyi szinház) Várszínpad

2007. június 25.
Birtokos eset
Alvajáró románc – Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat és Yorick Stúdió

Az Al­va­já­ró ro­mánc al­ko­tói el­ve­tik a pon­tos meg­ne­ve­zés­re al­kal­mat­lan, jobb hí­ján még­is hasz­nált sza­va­in­kat, hogy moz­gás­ra, gesz­tus­ra, ze­né­re, rit­mus­ra for­dít­sák le, il­let­ve ezek­kel he­lyet­te­sít­sék õket. A ma­gya­rul és ci­gá­nyul el­hang­zó dal­szö­ve­gek nem a sza­vak je­len­té­sén ke­resz­tül, in­kább han­ga­lak­juk­hoz, je­len­tés­me­zõ­jük­höz ön­kén­te­le­nül ta­pa­dó vagy a ját­szók ál­tal hoz­zá­juk tár­sí­tott kép­ze­tek ré­vén hat­nak (ha egy­ál­ta­lán: oly­kor épp az éne­kes tel­je­sít­mé­nyek tûn­tek az elõ­adás leg­gyen­gébb pont­ja­i­nak). Mind­ez elõ­hív­ja az em­ber­bõl ata­visz­ti­kus, a tár­sa­da­lom és a kon­ven­ci­ók ál­tal el­foj­tás­ra ítélt, tit­kos és til­tott ér­zé­keny­sé­ge­it. A me­di­ter­rán em­ber ér­zé­ki és ér­zel­mi éle­té­nek ana­lí­zi­se há­lás szín­pa­di té­ma, ám egy­ben ve­szé­lyes vál­lal­ko­zás is. A va­ló­di di­lem­ma: ho­gyan le­het az egy­mást élet­hos­­szig kín­zó és imá­dó sze­rel­me­sek­rõl anél­kül be­szél­ni, hogy köz­hely­szó­tárt gyár­ta­nánk?

Ke­ve­sen lát­ták, s még ke­ve­seb­ben tud­ták meg­ra­gad­ni en­nek a dé­li em­ber­tí­pus­nak a ka­rak­ter­je­gye­it olyan le­tisz­tult ös­­sze­fo­gott­ság­gal, aho­gyan azt García Lorca tet­te. A tõ­le köl­csön­zött cím di­csé­re­tes mó­don csu­pán ki­je­lö­li, s nem rög­zí­ti az ol­va­sa­tot. A spa­nyol szer­zõ, s egy­ál­ta­lán a ci­gá­nyos-fla­men­cós ze­nei és ké­pi vi­lág azon­ban nem­csak le­he­tõ­sé­get ad, egy­ben óri­á­si fe­le­lõs­sé­get is ró a szí­nész­re. Fe­szes­ség­re, pon­tos­ság­ra, már-már erõ­sza­kos ha­tá­ro­zott­ság­ra kény­sze­rít – ze­né­ben, moz­gás­ban, dra­ma­tur­gi­á­ban, szí­né­szi je­len­lét­ben. A konst­ruk­ció ki­zá­ró­lag úgy mû­kö­dik, ha az elõ­adás min­den má­sod­perc­ében fe­szült­ség­tõl vib­rá­ló erõ­tér te­rem­tõ­dik a szín­pa­don, amely az el­sõ pil­la­nat­tól az utol­só­ig la­vi­na­sze­rû­en so­dor­ja ma­gá­val a né­zõt, nem hagy­va idõt kér­dé­sek­re vagy meg­tor­pa­nás­ra. Az ál­ta­lam lá­tott teg­na­pi el­sõ elõ­adá­son ez az el­söp­rõ erõ nem min­dig ér­vé­nye­sült, az vi­szont így is vi­lá­gos, hogy And­rás Ló­ránt ren­de­zõ-ko­re­og­rá­fus fi­gye­lem­re mél­tó igé­nyes­ség­gel dol­go­zott a fi­a­tal ma­ros­vá­sár­he­lyi csa­pat­tal.

Az ere­de­ti­hez han­gu­la­tá­ban hû García Lorca-parafrázist lá­tunk anél­kül, hogy az író akár köz­vet­ve szó­ba ke­rül­ne. Két fér­fi küzd egy ci­gány­lány sze­rel­mé­ért egy­más­sal és ön­ma­gá­val. Ké­sõbb de­rül ki, hogy a tét csu­pán a nõ tu­laj­don­lá­sa. A lány ma­ga­kel­le­tõ, ka­cér csá­bí­tó­ból ha­ma­ro­san meg­gyö­tört rab­szol­ga, hasz­ná­la­ti tárgy, vé­gül egy gyil­kos­ság szánnivaló ál­do­za­ta lesz. A hely­szín egy fa­lu­si kocs­ma, de a gaz­da­sá­go­san kom­po­nált, egy­sé­ge­sen fe­ke­te, idõn­ként fény­ha­sá­bok­kal ös­­sze­szab­dalt tér­be – Sza­bó An­na­má­ria mun­ká­ja – he­lye­zett cse­kély szá­mú tárgy le­he­tõ­sé­get ad ar­ra, hogy ál­ta­lá­no­san ért­sük a lá­tot­ta­kat. A szin­tén fe­ke­te hát­tér elõtt két ze­nész (Sán­dor Gyu­la és Zonda At­ti­la) ül. A gitáron pen­ge­tett spa­nyo­los dal­la­mok töb­bé-ke­vés­bé meg­idé­zik az egy­szer­re bal­jós és ér­zé­ki at­mosz­fé­rát.

Az idõn­kén­ti üres­já­rat­ok el­le­né­re sem tû­nik hos­­szú­nak az egy­órás idõ­tar­tam, de a to­váb­bi sû­rí­tés ki­fe­je­zet­ten jót ten­ne az elõ­adás­nak. Ahogy az is, ha a túl­sá­go­san rö­vid je­le­ne­tecs­kék­re ta­golt, szét­szag­ga­tott dra­ma­tur­gi­át is ös­­szébb rán­ta­nák. (Per­sze nem a balladisztikus, ki­ha­gyá­sos szer­kesz­tés­mód li­ne­á­ris­sá si­lá­nyí­tá­sát hi­á­nyo­lom.) Nem vi­lá­gos, mi szük­ség van pél­dá­ul a bur­leszk­je­le­net­be il­lõ szel­le­mes­ke­dés­re, ami­kor a két macsó küz­del­mes-test­vé­ri­es kap­cso­la­tát az üveg­gel és po­hár­ral el­járt „nyi­tó­tán­cuk” jó­val ta­lá­lób­ban fe­je­zi ki. Ör­dög Mik­lós Le­ven­te võ­le­gé­nye csak az el­há­lás után ve­ti le ál­ar­cát: nem gá­láns lo­vag, csak egy ön­telt, hiú pa­cák. Tol­las Gá­bor csá­bí­tó­ja sem sok­kal jobb vá­lasz­tás, min­den­eset­re kéz­nél lé­võ pót­szer. Ép­pen rá van szük­sé­ge a férj­bõl gyor­san ki­áb­rán­du­ló ará­nak, a su­gár­zó ér­zé­ki­sé­gû lány­ból meg­tört te­kin­te­tû fe­le­ség­gé sül­­lye­dõ Sza­ba­di Nó­rá­nak. Iz­gal­mas, bár nem vé­gig egy­for­mán in­ten­zív Fe­ke­te Zsolt e.h. je­len­lé­te – fi­no­man nõ­i­es, bi­zony­ta­lan stá­tu­szú lény, a lány fel­tét­len bi­zal­ma­sa. Ta­lán az egyet­len, aki az el­sõ pil­la­nat­tól fog­va tisz­tá­ban van az­zal, mi­lyen sors ju­tott ne­kik.
Jászay Ta­más

9. évfolyam 4. szám
2007. június 24.
Tartalom
Fordulóponthoz közeledve
Balázs Áron már nemcsak hõsöket játszik
Gyertyák között guillotine
Hamvai Kornél: Hóhérok hava – Újvidéki Színház
Birtokos eset
Alvajáró románc – Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat és Yorick Stúdió
Nyílnak-e a kapuk?*
A gondok azonosak, a megoldások különböznek
Amikor állandósul az ideiglenesség
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának évadáról
Hazai pályán a nótárius
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat sikeres szezont zár
Uncili, smuncili
Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum