Napi műsor
16:00 Tangó (Kosztolányi Színház Szabadka) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
18:30 Különös történet (Szatmári színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:30 Ketten a neten (Bigámia II.) (Marosvásárhelyi szinház) Várszínpad

2007. június 25.
Nyílnak-e a kapuk?*
A gondok azonosak, a megoldások különböznek

A fel­sõ­ok­ta­tás­ba egy­re in­kább be­szi­vá­rog­nak az üz­le­ti szem­pont­ok, ám a mû­vé­sze­ti ka­ro­kon ne­héz meg­ha­tá­roz­ni a pi­ac­ké­pes­ség fo­gal­mát, hi­szen na­gyon ki­csi a fel­ve­võpi­ac. Ám de­mok­rá­cia van; ha va­la­kit a fel­vé­te­lin és a ké­sõb­bi ros­ta­vizs­gá­kon al­kal­mas­nak ta­lál­nak, jár ne­ki a dip­lo­ma. A szí­nész(túl)kép­zés hely­ze­te ha­tá­ron in­nen és túl is oly­an­­nyi­ra ége­tõ, va­lós prob­lé­ma, hogy a VII. Pé­csi Or­szá­gos Szín­há­zi Ta­lál­ko­zón kü­lön prog­ra­mot szen­tel­tek ne­ki. No nem a meg­ol­dá­sá­nak, ha­nem az in­téz­mény­ve­ze­tõk ba­rát­ko­zá­sá­nak, hi­szen a szí­nész­kép­zés­sel fog­lal­ko­zó egye­te­mek ve­ze­tõi még so­ha nem ül­tek le egy­más­sal gon­do­lat­cse­ré­re. A ha­tá­ro­kon át­íve­lõ együtt­mû­kö­dés­nek van ha­gyo­má­nya, ám a két ma­gyar­or­szá­gi (bu­da­pes­ti és ka­pos­vá­ri) in­téz­mény kö­zöt­ti ko­ope­rá­ci­ó­ról nem be­szél­he­tünk. (A ven­dég­ren­de­zõk, ven­dég­ta­ná­rok meg­hí­vá­sa, a di­ák­cse­re és a rész­kép­zés – ki­zá­ró­lag pénz­kér­dés.)

Épp emi­att a ta­lál­ko­zó ke­vés­sé vál­ha­tott pár­be­széd­dé. A mo­de­rá­tor, Nánay Ist­ván kér­dé­se­i­re a részt­ve­võk, Ascher Ta­más (a bu­da­pes­ti Szín­ház- és Film­mû­vé­sze­ti Egye­tem rek­to­ra), Bé­res And­rás (a Ma­ros­vá­sár­he­lyi Szín­mû­vé­sze­ti Egye­tem rek­to­ra), Gothár Pé­ter (ren­de­zõ, a bu­da­pes­ti Szín­ház- és Film­mû­vé­sze­ti Egye­tem ta­ná­ra), Rusz­nyák Gá­bor (ren­de­zõ, a Ka­pos­vá­ri Egye­tem Mû­vé­sze­ti Kar ok­ta­tó­ja) és Zsótér Sán­dor (ren­de­zõ, a bu­da­pes­ti Szín­ház- és Film­mû­vé­sze­ti Egye­te­men je­len­leg har­mad­éves szí­nész­osz­tály ve­ze­tõ­je) sa­ját ál­lás­pont­ju­kat és ta­pasz­ta­la­ta­i­kat mo­no­lóg­sze­rû­en fej­tet­ték ki. Egy­ér­tel­mû, hogy a gon­dok min­den­hol azo­no­sak, a meg­ol­dá­sok kö­zött azon­ban nagy a kü­lönb­ség.

Ki­de­rült, ke­vés a jó szak­ta­nár, problémás az el­mé­le­ti kép­zés­, és sok hall­ga­tó el­he­lyez­ke­dé­si ne­héz­ség­gel küzd a dip­lo­má­zás után. Az er­dé­lyi és a vaj­da­sá­gi hely­zet­rõl nem esett szó, ám Ma­gyar­or­szá­gon ta­valy, a meg­kö­ze­lí­tõ­leg negy­ven­ta­gú bu­da­pes­ti és ka­pos­vá­ri év­fo­lyam szer­zõ­dé­sei után há­rom-négy év­re be­tel­tek a fi­a­tal­szí­nész-stá­tu­szok. Át­me­ne­ti­leg eny­hít a prob­lé­mán, hogy a két egye­tem a 3+2-es bo­lo­gnai rend­szer he­lyett az osz­tat­lan öt­éves kép­zé­si for­mát vá­laszt­ja. Lesz ugyan­is né­hány üres év, ami­kor nem vé­gez év­fo­lyam. A ro­má­ni­ai in­téz­mé­nyek­ben há­rom év után szak­irányt je­lö­lõ szín­pa­di mû­vé­sze­tek meg­ne­ve­zé­sû alap­dip­lo­mát kap­nak a hall­ga­tók. A mes­ter­kép­zés­ben a BA-t szer­zet­tek kö­rül­be­lül 60 szá­za­lé­ka ta­nul­hat to­vább színésznek, rendezõnek vagy teatrológusnak. Az még egy­elõ­re ki­for­rat­lan, en­nek ke­re­té­ben ho­gyan mé­lyí­tik to­vább tu­dá­su­kat. Az bizonyos, hogy az alap- és mes­ter­dip­lo­más szí­nész kö­zött fi­ze­té­si be­so­ro­lás­ban kü­lönb­ség lesz. Bu­da­pes­ten és Ka­pos­vá­ron négy év is­ko­lai mun­ka után a szí­nész ­sza­ko­sok az utol­só tan­évet szak­mai gya­kor­la­ton töl­tik majd.

Van­nak, akik sze­rint kí­vül­rõl kell ren­det ten­nie va­la­ki­nek, és er­re a pá­lya­kö­ve­tést meg­kö­ve­te­lõ bo­lo­gnai szisz­té­ma al­kal­mas le­het. Amíg ez nem tör­té­nik meg, min­den in­téz­mény ön­kor­lá­to­zást ve­zet be (bár a je­lent­ke­zés élet­ko­ri ha­tá­rát Ma­gyar­or­szá­gon épp most tö­röl­ték el), nem ke­re­sik a plusz­kvó­ta le­he­tõ­sé­gét, a túl­élés ér­de­ké­ben ugyan­ak­kor más mû­vé­sze­ti ágak fe­lé nyit­nak, és új sza­ko­kat (Ma­ros­vá­sár­he­lyen szcenográfia, az SZFE-n lát­vány­ter­ve­zés, báb­ren­de­zõ, moz­gás­szín­há­zi ren­de­zõ-ko­re­og­rá­fus), il­let­ve dok­to­ri is­ko­lát in­dí­ta­nak. Ab­ban egyet­ér­tet­tek a részt­ve­võk, hogy a vég­zõs hall­ga­tók ön­ér­vé­nye­sí­tõ és ön­me­ne­dzse­lõ ké­pes­sé­ge ala­csony, ezért meg kell õket ta­ní­ta­ni, ho­gyan „ad­ják el” ma­gu­kat. Egy­részt azért, mert ke­vés szín­igaz­ga­tó és fil­mes szak­em­ber jár el a vizs­ga­elõ­adás­ok­ra – a ma­gyar­or­szá­gi gya­kor­lat leg­alább­is ezt mu­tat­ja. Más­részt a friss dip­lo­má­sok hát­rány­ban van­nak a ma­gyar­or­szá­gi ilyen-olyan stú­di­ók, szak­kö­zép­is­ko­lák szí­nész­kép­zõ gyá­ra­i­ban vég­zett, csu­pán szí­nész II. bi­zo­nyít­ván­­nyal ren­del­ke­zõk­kel szem­ben, akik gyak­ran ala­csony fi­ze­té­sért, há­la­telt szív­vel vesz­nek részt bár­mi­lyen va­cak­ban. (Sa­ját ta­pasz­ta­la­tom sze­rint a ha­tá­rok má­sik ol­da­lán e vég­zett­sé­get dip­lo­ma­ként ke­ze­lik.)

Nap mint nap szem­be­sül­he­tünk az­zal, és nem­csak a szí­nész­hall­ga­tók ese­té­ben, hogy az érett­sé­gi egy­re ala­cso­nyabb mû­velt­sé­gi szin­tet je­lent, a szel­le­mi igé­nyes­ség a zu­go­lyok­ba hú­zó­dik vis­­sza (Ascher Ta­más). Az el­mé­le­ti kép­zés­ben nincs át­fo­gó rend­szer, a je­len­le­gi struk­tú­ra vál­to­zá­sa hos­­szú idõt vesz igény­be. Eze­ket az órá­kat idõ­rab­ló­nak és ér­tel­met­len­nek tart­ják a hall­ga­tók, pe­dig elég len­ne, ha az ok­ta­tók az õ fe­jük­kel pró­bál­ná­nak gon­dol­kod­ni. Mert a szí­nész meg­ta­nul bár­mit, ami kap­cso­ló­dik a mun­ká­já­hoz.
* A be­szél­ge­tés mp3 for­má­tum­ban a www.poszt.com ol­da­lon meg­hall­gat­ha­tó.
Papp Tí­mea

9. évfolyam 4. szám
2007. június 24.
Tartalom
Fordulóponthoz közeledve
Balázs Áron már nemcsak hõsöket játszik
Gyertyák között guillotine
Hamvai Kornél: Hóhérok hava – Újvidéki Színház
Birtokos eset
Alvajáró románc – Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat és Yorick Stúdió
Nyílnak-e a kapuk?*
A gondok azonosak, a megoldások különböznek
Amikor állandósul az ideiglenesség
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának évadáról
Hazai pályán a nótárius
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat sikeres szezont zár
Uncili, smuncili
Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum