Napi műsor
16:00 Tangó (Kosztolányi Színház Szabadka) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
18:30 Különös történet (Szatmári színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:30 Ketten a neten (Bigámia II.) (Marosvásárhelyi szinház) Várszínpad

2007. június 25.
Amikor állandósul az ideiglenesség
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának évadáról

Már az elõ­zõ éva­dot is be­fo­lyá­sol­ták a szín­ház épü­le­té­ben zaj­ló re­konst­ruk­ci­ós mun­ká­la­tok, de a 2006/2007-es sze­zon tel­jes­ség­gel az át­épí­tés je­gyé­ben zaj­lott. A Kis­te­rem hasz­nál­ha­tat­lan, pró­ba­te­rem, tor­na­te­rem, klub, bü­fé nincs. Az egyet­len mû­kö­dõ szín­há­zi tér a Nagy­te­rem, il­let­ve an­nak szín­pa­da, szük­ség ese­tén stú­dió jel­le­gû elõ­adá­sok­ra is be­ren­dez­ve. És ter­mé­sze­te­sen mind­ez „ide­ig­le­ne­sen”, ám ez az ál­la­pot hó­na­pok óta tart, és még nem lát­ni a vé­gét.
A fen­ti­ek da­cá­ra, mint­egy fit­­tyet hány­va a kö­rül­mé­nyek­re, a tár­su­lat éva­da gaz­dag­ra, szí­nes­re, ér­de­kes­re si­ke­re­dett.

A kö­zön­ség nagy lel­ke­se­dés­sel fo­gad­ta Ray Cooney Ket­ten a neten (Bi­gá­mia II.) cí­mû víg­já­té­kát, mely évad­nyi­tó elõ­adás­ként ke­rült szín­pad­ra Cristian Ioan ren­de­zé­sé­ben. Vál­to­zó hold alatt cím­mel szín­pa­di já­té­kot mu­ta­tott be a tár­su­lat, me­lyet Ba­ra­bás Ol­ga ál­lí­tott ös­­sze és ren­de­zett Geoffrey Chaucer Canterbury me­sék cí­mû mû­ve alap­ján. A Yorick Stú­di­ó­val együtt­mû­kö­dés­ben ké­szült az Al­va­já­ró ro­mánc cí­mû ze­nés-tán­cos szín­pa­di já­ték, mely­nek ren­de­zõ-ko­re­og­rá­fu­sa And­rás Ló­ránt volt.

Edward Albee Me­se az ál­lat­kert­rõl cí­mû ab­szurd já­té­ká­nak szín­re­vi­tel­ét Liviu Pancu ren­dez­te és a szín­pa­di moz­gást is õ je­gyez­te. A Szám­ve­tés cí­mû pó­di­um-elõ­adást Jó­zsef At­ti­la ver­se­i­bõl ál­lí­tot­ta ös­­sze és ren­dez­te An­tal Il­di­kó. Witold Gombrowicz Yvonne, bur­gun­di her­ceg­nõ cí­mû tragi-groteszk ko­mé­di­á­já­nak ren­de­zõ­je Alexandre Colpacci volt. Niccolò Ma­chi­a­vel­li Mand­ra­gó­ra cí­mû ko­mé­di­á­ja alap­ján ké­szült A lé cí­mû szín­pa­di já­ték, me­lyet Ki­rály Ist­ván if­jú ren­de­zõ vitt szín­re. Ör­kény Ist­ván Macs­ka­já­ték cí­mû tra­gi­ko­mé­di­á­ját Lász­ló Csa­ba ren­de­zé­sé­ben mu­tat­ta be a tár­su­lat. Az évad utol­só be­mu­ta­tó­ja­ként Molière Az em­ber­gyû­lö­lõ cí­mû szín­já­té­ka ke­rült kö­zön­ség elé Far­kas Ibo­lya ren­de­zõi irá­nyí­tá­sá­val.

Az évad so­rán fesz­ti­vál­sze­rep­lé­sek, ha­tá­ron be­lü­li és kül­föl­di ven­dég­já­ték­ok gaz­da­gí­tot­ták a tár­su­lat prog­ram­ját. Gyergyószentmiklóson a Ki­sebb­sé­gi Szín­há­zak Kol­lok­vi­u­mán az Yvonne és az Al­va­já­ró ro­mánc kép­vi­sel­te a tár­su­la­tot. Az elõb­bi a leg­jobb elõ­adás dí­ját nyer­te el, a cím­sze­rep­lõ Nagy Do­rot­­tya pe­dig a leg­jobb nõi ala­kí­tás dí­ját kap­ta.

2007 már­ci­u­sá­ban az Eu­ró­pa Klub meg­hí­vá­sá­ra auszt­ri­ai tur­nén vett részt a tár­su­lat. A Ket­ten a neten elõ­adá­sá­val Bécs­ben a Studio Molière-ben sze­re­pel­tek a ma­ros­vá­sár­he­lyi mû­vé­szek.
Tár­su­la­tunk tag­jai szá­mos díj­ban és el­is­me­rés­ben ré­sze­sül­tek. Er­dõs Ir­ma Ösz­tön­dí­jat ka­pott Tom­pa Klá­ra és Sza­ba­di Nó­ra. Az Er­dõs Ir­ma szín­mû­vész­nõ egy­ko­ri ta­nít­vá­nya­i­nak, ked­ves pá­lya­tár­sa­i­nak já­ró Er­dõs Ir­ma Em­lék­gyû­rût Nagy Már­ta, a Szé­kely Szín­ház egy­ko­ri öl­töz­te­tõ­nõ­je, Ta­más Fe­renc (Fri­ci), a Szé­kely Szín­ház szín­mû­vé­sze, va­la­mint Györffy And­rás, a Tom­pa Mik­lós Tár­su­lat szín­mû­vé­sze ve­het­ték át. 2007 feb­ru­ár­já­ban Nagy Jó­zsef nyug­dí­jas szín­mû­vész a Ma­gyar Já­ték­szí­ni Tár­sa­ság ál­tal oda­ítélt Hû­ség-díj­ban ré­sze­sült.

A 70 éves Mak­ra La­jos Szentgyörgyi-díjas mû­vész tisz­te­le­té­re dísz­elõ­adást és ün­nep­sé­get tar­tott a tár­su­lat. Ez al­ka­lom­mal az ün­ne­pelt mû­vész át­ve­het­te az Er­dé­lyi Köz­mû­ve­lõ­dé­si Egye­sü­let ál­tal oda­ítélt EMKE Élet­mû-dí­jat.

Bar­tók Bé­la-em­lék­dí­jat ka­pott Kilyén Il­ka szín­mû­vész­nõ. Biluska An­na­má­ria szín­mû­vész­nõ Poór Li­li-díj­ban, Ko­vács Le­ven­te ren­de­zõ Bánffy Mi­klós-díj­ban ré­sze­sült. Az egyik leg­ran­go­sabb el­is­me­rés B. Fü­löp Er­zsé­bet­nek ju­tott, aki mû­vé­szi tel­je­sít­mé­nye el­is­me­ré­se­ként Já­szai Ma­ri-dí­jat ve­he­tett át.

A tár­su­lat éle­té­re néz­ve sar­ka­la­tos je­len­tõ­sé­gû ese­mény volt a mû­vé­sze­ti al­igaz­ga­tói stá­tusz­ra a mi­nisz­té­ri­um ál­tal ki­írt ver­seny­vizs­ga, mely­nek el­sõ for­du­ló­ja ered­mény­te­le­nül zá­rult. A kö­vet­ke­zõ meg­mé­ret­te­tést jú­ni­us­ban tar­tot­ták, en­nek nyo­mán a Tom­pa Mik­lós Tár­su­lat mû­vé­sze­ti ve­ze­tõi poszt­ját Kövesdy Ist­ván ren­de­zõ nyer­te el.
Kiss Éva Evelyn

9. évfolyam 4. szám
2007. június 24.
Tartalom
Fordulóponthoz közeledve
Balázs Áron már nemcsak hõsöket játszik
Gyertyák között guillotine
Hamvai Kornél: Hóhérok hava – Újvidéki Színház
Birtokos eset
Alvajáró románc – Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat és Yorick Stúdió
Nyílnak-e a kapuk?*
A gondok azonosak, a megoldások különböznek
Amikor állandósul az ideiglenesség
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának évadáról
Hazai pályán a nótárius
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat sikeres szezont zár
Uncili, smuncili
Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum