Napi műsor
16:00 Tangó (Kosztolányi Színház Szabadka) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
18:30 Különös történet (Szatmári színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:30 Ketten a neten (Bigámia II.) (Marosvásárhelyi szinház) Várszínpad

2007. június 25.
Hazai pályán a nótárius
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat sikeres szezont zár

A 2006-2007-es éva­dot Schlanger And­rás ren­de­zé­sé­vel in­dí­tot­tuk. Gaál József–Darvas Ferenc–Várady Szabolcs–Bognár Ró­bert A peleskei nó­tá­ri­us cí­mû ze­nés víg­já­té­ka ott­hon­ra ta­lált a szat­má­ri szín­ház­sze­re­tõk kö­ré­ben. So­kan do­hog­tak az Egy fa­lu­si nó­tá­ri­us­nak bu­dai uta­zá­sa szer­zõ­jé­re, Gvadányi Jó­zsef­re, hogy meg­mo­so­lyog­ta­tó fõ­hõs­ét ho­ni tá­junk­hoz kö­töt­te. Pe­dig a „ke­cse­gés Sza­mos” szer­ke­zet ki­öt­lõ­je hos­­szú táv­ra beemel­te a szat­má­ri tá­jat az iro­dal­mi tu­dat­ba. Bo­dor Jo­han­na ko­re­og­rá­fus, Dar­vas Fe­renc ze­ne­szer­zõ és Bog­nár Ró­bert dra­ma­turg ak­tív je­len­lé­te a pró­ba­fo­lya­mat ide­jén hoz­zá­já­rult az elõ­adás tar­tós kö­zön­ség­si­ker­éhez.

Az évad má­so­dik pro­duk­ci­ó­ja Carlo Goldoni Kü­lö­nös tör­té­net cí­mû víg­já­té­ka volt. A da­ra­bot Csurulya Cson­gor vit­te szín­re, aki­nek az volt a cél­ja, hogy a szí­né­szek az ön­ér­tel­me­zés al­kal­mát ta­lál­ják meg a já­ték­ban. Ugyan­ezt a le­he­tõ­sé­get kap­ta a kö­zön­ség is, ami­kor szem­be­sül­he­tett min­den­nap­ja­i­nak me­ta­fo­ri­kus-mû­vé­szi tü­kör­ké­pé­vel.

A 2006-os esz­ten­dõt a Tóth-Páll Mik­lós ren­dez­te HAccáré-HAccacáré cí­mû ka­ba­ré­val bú­csúz­tat­tuk. A ka­ba­ré anya­gá­nak re­per­to­ár­ját az örök­zöld Hacsek és Sa­jó szel­le­mes pár­be­szé­dei, il­let­ve rö­vid, hu­mo­ros bo­hó­za­tok, ze­nés pro­duk­ci­ók, dal­be­té­tek gaz­da­gí­tot­ták.
Árkosi Ár­pád Já­szai-dí­jas ren­de­zõ már több íz­ben dol­go­zott a Szat­már­né­me­ti Észa­ki Szín­ház mû­vé­sze­i­vel. Az el­múlt éva­dok so­rán a má­ig mû­so­ron tar­tott Már­ton part­jel­zõ fá­zik cí­mû szín­mû­vet, va­la­mint egy Márai-adaptációt, A sze­gé­nyek is­ko­lá­ját ál­lí­tot­ta szín­pad­ra. Idén Ri­deg Sán­dor víg­já­té­kát, az In­dul a bak­ter­há­zat ren­dez­te. A mû­vet át­dol­go­zó Tí­már Pé­ter sze­rint az In­dul a bak­ter­ház – a mû­kö­dés tö­ké­le­tes ká­o­sza. Vagy: a ká­osz le­nyû­gö­zõ mû­kö­dé­se. A leg­jobb gro­teszk alap­hely­zet.

Az évad utol­só elõ­adá­sa Csáth Gé­za A Ja­ni­ka cí­mû tra­gi­ko­mé­di­á­ja volt. A pro­duk­ció színrevivõje Bérczes Lász­ló – a bu­da­pes­ti Bár­ka Szín­ház ren­de­zõ­je – a kis­pol­gá­ri csa­lád han­gu­la­tát fel­õr­lõ el­lent­mon­dás­ok ap­ró­lé­kos, pszi­cho­ló­gi­ai jel­le­gû be­mu­ta­tá­sá­ra tö­re­ke­dett, „a pos­hadt, de ké­nyel­mes er­köl­csi kö­zép­szer” le­lep­le­zé­sé­re. Ez a da­rab is sok­fé­le­kép­pen utal min­den­nap­ja­ink­ra, s ezt a kö­zön­ség is ész­re­vet­te és ér­té­kel­te. A si­ker­hez nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rult Sár­kány Sán­dor dísz­let­ter­ve­zõ és Bo­dor Ju­dit jel­mez­ter­ve­zõ mun­ká­ja.

A tár­su­lat­hoz tar­to­zó Brighella Báb­szín­ház tag­ja­i­nak idén az egyik leg­si­ke­re­sebb be­mu­ta­tó­ja a Blattner-díjas Bartal Kiss Ri­ta ren­dez­te Rudyard Kip­ling-mû, A ma­gá­nyo­san sé­tá­ló macs­ka volt.

Az évad mû­so­rát há­rom ven­dég­já­ték szí­ne­sí­tet­te: a Joseph Stein szö­veg­köny­vé­bõl ké­szült He­ge­dûs a ház­te­tõn a Csí­ki Já­ték­szín elõ­adá­sá­ban, il­let­ve a ko­lozs­vá­ri vég­zõs szí­ni­nö­ven­dé­kek pro­duk­ci­ó­ja, a Mrozek ír­ta Mu­lat­ság. A Puck Báb­szín­ház elõ­adá­sá­ban a Pi­ros­ka és a far­kas szer­zett kel­le­mes per­ce­ket gye­rek­kö­zön­sé­günk­nek.

Mi ma­gunk is több­ször és si­ke­re­sen tá­jol­tunk az In­dul a bak­ter­ház­zal (Nagy­bá­nyán, Nagy­ká­roly­ban, Besz­ter­cén, Máramarosszigeten, Zilahon). A Ja­ni­ká­val a bu­da­pes­ti Bár­ka Szín­ház­ban lép­tünk fel.

Nagy­szá­mú ér­dek­lõ­dõt von­zott a Du­na Te­le­ví­zió párt­fo­gol­ta Vers­ün­nep cí­mû elõ­adó-mû­vé­szi ver­sen­gés, amely bi­zo­nyá­ra tar­tós él­mény ma­rad a szat­má­ri iro­da­lom­sze­re­tõ kö­zön­ség szá­má­ra.

Az idén elõ­ször ren­dez­tük meg miniévadunkat. Re­mél­he­tõ­leg ez a ren­dez­vény ösz­tön­zõ tra­dí­ci­ó­vá vá­lik.

Ha­gyo­má­nyos évad­zá­ró gá­lán­kat nagy vá­ra­ko­zás elõ­zi meg. En­nek fel­eme­lõ moz­za­na­ta lesz a Ha­rag György-em­lék­pla­kett át­adá­sa, va­la­mint egyéb ki­tün­te­té­sek át­nyúj­tá­sa. A szó­ra­koz­ta­tó szín­há­zi gá­la szán­dé­kunk sze­rint mél­tó lesz a mû­vé­szi meg­va­ló­sí­tá­sok­ban bõ­vel­ke­dõ évad­hoz.
Kereskényi Haj­nal

9. évfolyam 4. szám
2007. június 24.
Tartalom
Fordulóponthoz közeledve
Balázs Áron már nemcsak hõsöket játszik
Gyertyák között guillotine
Hamvai Kornél: Hóhérok hava – Újvidéki Színház
Birtokos eset
Alvajáró románc – Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat és Yorick Stúdió
Nyílnak-e a kapuk?*
A gondok azonosak, a megoldások különböznek
Amikor állandósul az ideiglenesség
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának évadáról
Hazai pályán a nótárius
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat sikeres szezont zár
Uncili, smuncili
Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum