Napi műsor
16:00 Tangó (Kosztolányi Színház Szabadka) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
18:30 Különös történet (Szatmári színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:30 Ketten a neten (Bigámia II.) (Marosvásárhelyi szinház) Várszínpad

2007. június 25.
Uncili, smuncili
Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata

Ope­rett­nek len­nie kell. A nagy, fé­nyes­sé­ges, dú­dol­ha­tó, sze­ret­he­tõ, kö­vet­he­tõ, an­da­lí­tó és ka­cag­ta­tó kép­zõd­mény­nek ki kell ra­gyog­nia a vá­ro­sok szín­há­za­i­nak mû­so­rá­ból. Ha fog­csi­kor­gat­va, ha ki­for­dít­va-be­for­dít­va, ha üres­sé­gét drá­ma­i­vá ki­na­gyít­va: va­la­hogy meg kell len­nie.

Eb­bõl az ope­rett-aka­rás­ból nyil­ván­va­ló­an Nagy­vá­rad sem ma­rad­hat ki. A prob­lé­mák ugyan­azok, mint min­den, pró­zai tár­su­lat­ra ala­po­zott szín­ház­ban: ke­vés a pro­fi éne­kes-tu­dá­sú szí­nész, és nem sok­kal több a pro­fi tánc­tu­dá­sú sem. Le­het, hogy in­nen szép gyõz­ni, in­nen szép meg­hó­dí­ta­ni a mû­faj meg­kér­dõ­je­lez­he­tet­len orom­za­ta­it. A nagy­vá­ra­di­ak­nál is ar­ra kell in­kább kon­cent­rál­ni: mit nyúj­ta­nak a ze­nei él­mény he­lyett, ho­gyan te­re­lik a fi­gyel­met szí­né­szi ügyes­ség­re, szín­pa­di öt­le­tes­ség­re. Igaz­ság­ta­la­nok va­gyunk: a jó ze­ne ott van, meg­van a ze­ne­ka­ri árok­ban. Réz­mû­ves Zol­tán – a zon­go­rá­nál – és ze­ne­ka­ra hi­he­tet­len in­ven­ci­ó­val kí­sé­ri a küsz­kö­dõ ját­szó­kat, dzsesz­­szes hang­szí­nek­kel és re­mek fu­ta­mok­kal ör­ven­dez­tet meg.

(Ter­mé­sze­te­sen a teg­nap es­te lá­tot­tak­ba be­le kell kal­ku­lál­nunk a rossz han­go­sí­tást, a fél­re­csú­szó mikroportokat: ezer­nyi olyan eset­le­ges­sé­get, me­lyek ott­hon ki­véd­he­tõk.)

Me­leg Vil­mos ren­de­zé­se a tisz­tes le­bo­nyo­lí­tás­ra tö­re­ke­dett egy olyan hely­zet­ben, ami­kor a mû­faj kö­ve­tel­mé­nye­i­nek csak egyes ele­me­it ké­pes elõ­te­rem­te­ni. Meg­kap­juk a já­ték­örö­met, a jó­ked­vû igyek­vést, de a kí­nos pil­la­na­tok­ból is bõ­sé­ge­sen ki­jut. Ka­tó­ka hû­sé­ge és tisz­ta ra­gasz­ko­dá­sa nem kép­zõ­dik meg, ha nincs õne­ki charme-os, von­zó­an svi­hák Dorozsmay Pis­tá­ja. A szub­rett és a tán­cos­ko­mi­kus csak em­be­ri­leg ro­kon­szen­ves: sa­ját rolléjukat nem töl­tik ki. Kiss Csa­ba a pró­zai po­é­nok­ban, Mol­nár Jú­lia meg a fre­ne­ti­ku­san gát­lás­ta­lan or­fe­u­mi be­tét­ben jó: ez utób­bi ka­ri­ka­tú­ra le­he­tett vol­na az a csa­pás­irány, mely­nek ön­pa­ró­di­á­ja szá­molt vol­na a hi­á­nyos­sá­gok­kal, és elõ­nyé­re for­dít­hat­ta vol­na õket. Ugyan­csak meg­van a nyelv­hasz­ná­lat ál­tal (is) lét­re­jö­võ ko­mi­kum Kubanek-Hajdu Gé­za fi­gu­rá­já­ban. Ács Ti­bor azon­ban csak a Baj­za ut­ca sar­kán ál­ló pa­lo­tács­kát kí­nál­gat­ja sze­lí­den: nincs sze­rel­mi ké­sõ õsz, utol­só, for­má­tu­mos fel­lob­ba­nás. Gajai Ág­nes Pün­kös­di Ka­tó­ka­ként szin­tén pró­zai hi­te­lé­re ala­poz: iga­zán bá­jos, haj­lé­kony, tö­ré­keny frus­ka, aki­rõl el le­het hin­ni – bár mit ké­ne bár­mi­kor el­hin­ni egy ope­rett­ben? – nos, azt, hogy egy­sze­rû, kar­ton­ru­hács­kás szí­ni­nö­ven­dék õ. Száll, leng a lég­ben, mi­kor a tán­co­sok röp­te­tik. De dal­la­ni ne­ki sincs ki­fe­je­zett elõ­nyé­re.

A jó­zsef­vá­ro­si ud­var né­pe meg az or­fe­u­mi tán­co­sok cso­port­jai kel­lõ­en re­du­kált alak­za­to­kat vesz­nek fel, így nem vál­lal­ják túl ma­gu­kat, bár utób­bi­ak be­jö­ve­te­le és kán­kán­ja már a kí­nos ka­te­gó­ria, amint a jel­me­zek is in­kább ide so­rol­nak. Amúgy meg, me­mó­ria, csi­tulj: ez nem víg­szín­há­zi fel­újí­tás, és Dar­vas Iván sem jön be töb­bé fe­hér sál­lal a nya­ka kö­rül.
Bu­dai Ka­ta­lin

9. évfolyam 4. szám
2007. június 24.
Tartalom
Fordulóponthoz közeledve
Balázs Áron már nemcsak hõsöket játszik
Gyertyák között guillotine
Hamvai Kornél: Hóhérok hava – Újvidéki Színház
Birtokos eset
Alvajáró románc – Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat és Yorick Stúdió
Nyílnak-e a kapuk?*
A gondok azonosak, a megoldások különböznek
Amikor állandósul az ideiglenesség
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának évadáról
Hazai pályán a nótárius
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat sikeres szezont zár
Uncili, smuncili
Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum