Napi műsor
10:00 A szelíd sárkányfiú meséje (Puck Bábszínház) Kamaraterem
16:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
21:00 Ibusár (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza
21:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem

2007. június 25.
Mint a csataló
Kettõnél többen a Ketten a neten mellett

Ray Cooney Ket­ten a neten cí­mû da­rab­ját Cristian Ioan ren­de­zé­sé­ben a Ma­ros­vá­sár­he­lyi Nem­ze­ti Szín­ház Tom­pa Mik­lós Tár­su­la­tá­nak elõ­adá­sá­ban va­sár­nap es­te lát­hat­tuk a vár­szín­pa­don. Hely­szí­ni tu­dó­sí­tá­sunk­ban a né­zõ­ket szó­lal­tat­tuk meg. A vé­le­mé­nyek ter­mé­sze­te­sen el­té­rõ­ek. Egye­sek­nek na­gyon tet­szett az elõ­adás, má­sok ta­pin­ta­to­san in­kább nem nyi­lat­koz­tak.

26 ÉVES LÁNY. SZATMÁRRÓL ÉR­KE­ZETT A FESZ­TI­VÁL­RA:

Ne­kem nem iga­zán tet­szik, és nem szí­ve­sen nyi­lat­ko­zom. Kis­sé csa­ló­dás volt szá­mom­ra a ma es­ti elõ­adás. De ez csak az én vé­le­mé­nyem. Lát­tam már eb­bõl a da­rab­ból fel­dol­go­zást. A szat­má­ri szín­ház­nál ját­szot­ták a ro­mán ta­go­za­ton, ezért er­re az elõ­adás­ra el­vá­rás­sal ül­tem be. Sok­kal ke­ve­sebb, amit itt lá­tok, mint amit ott lát­tam, ezért a csa­ló­dás.

KUPINSZKI JÁNOSNÉ BÍ­RÓ­SÁ­GI TISZT­VI­SE­LÕ ÉS KLAUSZKI ANTALNÉ NYUG­DÍ­JAS:

Ne­kem iga­zán tet­szik. Na­gyon jól szó­ra­ko­zunk, ko­mo­lyan. Ara­nyo­sak. Ame­lyik elõ­adás­ra csak tu­dunk, el­já­runk. Teg­nap is vol­tunk, teg­nap is na­gyon tet­szett. A ma­i­ra is azért jöt­tünk, mert víg­já­ték, és mi na­gyon sze­ret­jük ezt a mû­fajt. Ed­dig ke­vés víg­já­té­kot ját­szot­tak. Most na­gyon jól érez­zük ma­gun­kat. Je­gyet ar­ra az elõ­adás­ra ve­szünk, ame­lyik­nek tet­szik a té­má­ja. Ha úgy gon­dol­juk, hogy meg­fe­le­lõ a da­rab, ak­kor el­jö­vünk.

ÁGOS­TON PÉ­TER ÉS JU­DIT. KÖ­ZÉP­KO­RÚ HÁ­ZAS­PÁR AZ ELÕ­ADÓ TÁR­SU­LAT VÁ­RO­SÁ­BÓL:

Jól szó­ra­ko­zunk. Mi ma­ros­vá­sár­he­lyi­ek va­gyunk, ezért ki­mon­dot­tan sze­ret­jük az elõ­adást. Már hét éve, hogy min­den nyá­ron el­jö­vünk Nyír­egy­ház­ára, és ilyen­kor Kisvárdára is el­lá­to­ga­tunk.

BAJZINGER ÁG­NES, 25 ÉVES. ÉDES­ANY­JÁ­VAL JÖTT A KISVÁRDAI FESZ­TI­VÁL­RA:

Na­gyon szó­ra­koz­ta­tó­nak ta­lál­juk mind a ket­ten, édes­anyám is meg én is. Éven­te já­runk a fesz­ti­vál­ra. Itt la­kunk a kö­zel­ben, és min­den nyá­ron el­jö­vünk egy-két elõ­adás­ra. Ez az elõ­adás azért volt ne­künk jó, mert az idõ­pont meg­fe­lelt, így el tud­tunk jön­ni. Bár ag­gód­tunk, hogy elég ké­sõn kez­dõ­dik, és nem le­szünk-e túl fá­rad­tak hoz­zá, de sze­ren­csé­re a játék fel­rá­zott min­ket. Csak né­hány elõ­adás­ra szok­tunk je­gyet vál­ta­ni, ál­ta­lá­ban ket­tõ-há­rom­ra. Én úgy gon­do­lom, a fesz­ti­vál ma­gas szín­vo­na­lú. Eb­ben az év­ben ez az el­sõ elõ­adás, ami­re el­jöt­tünk, ilyen szem­pont­ból is kü­lön­le­ges szá­munk­ra, és a vár­szín­pad sa­já­tos han­gu­la­tát is na­gyon sze­ret­jük. Ezért is vá­lasz­tunk in­kább es­ti elõ­adá­so­kat, ami­ket itt ját­sza­nak.

SEP­SI­SZENT­GYÖR­GYI HÚSZ­ÉVES, SZÍN­HÁZ­SZE­RE­TÕ LÁNY.

A ma es­ti elõ­adás nem iga­zán tet­szett ne­kem, ugyan­is nem lá­tok ben­ne sem­mi ér­té­ket. Úgy ér­zem, ol­csó po­é­nok­ra épül, és nem ka­pok tõ­le sem­mi olyat, amit el­vár­nék a szín­ház­tól.

BA­LOG JÓZSEFNÉ, 54 ÉVES, KISVÁRDAI LA­KOS:

Na­gyon tet­szik. Én na­gyon örü­lök, hogy el­jö­het­tem ide. Min­den­ki­nek na­gyon tet­szik ott kö­rü­löt­tem. Pont azt be­szél­tük most a szü­net­ben, hogy hi­á­ba ke­vés sze­rep­lõs, na­gyon jól el­szó­ra­koz­tat­nak. Tel­je­sen jól érez­zük ma­gun­kat. Vé­gig le­kö­tik az em­ber fi­gyel­mét. Na­gyon ara­nyo­sak.

FI­A­TAL KISVÁRDAI PÁR. MÁR TÖBB FESZ­TI­VÁ­LON RÉSZT VET­TEK.

Na­gyon tet­szett. Jó volt, és jól szó­ra­koz­tunk.

MARKOVICS ER­ZSÉ­BET:

Mi na­gyon él­vez­zük. Kel­le­mes. Ér­de­ke­sek ma­guk a for­du­la­tok. Öt­le­te­sen ol­dot­ták meg a színt, hogy mind­két hely­szín egy tér­ben van. És nem is erõl­te­tett. Az ele­jén rá­cso­dál­koz­tam, ho­gyan old­ják meg. És na­gyon egy­sze­rû­en. Ez ben­ne a nagy­sze­rû: az egy­sze­rû­ség. Ti­zen­ki­lenc éve egy fesz­ti­vált sem ha­gyunk ki. Mint a csa­ta­ló, úgy já­runk. Ez már a har­ma­dik elõ­adás, amit idén meg­né­zünk. Ré­geb­ben vál­tot­tunk bér­le­tet, de most már túl drá­ga. Tisz­te­let­je­gye­ket is szok­tunk kap­ni mint nyug­dí­jas klub­tag­ok. Ahogy le­het, úgy jö­vünk.
Ador­ján Be­á­ta

9. évfolyam 5. szám
2007. június 25.
Tartalom
Nagyon boldog vagyok, hogy utánam nyúltak
Karna Margit újra versenyben Kisvárdán
Mirõl is szól?
Mrozek: Tangó – Kosztolányi Dezsõ Színház, Szabadka
Mint a csataló
Kettõnél többen a Ketten a neten mellett
Gurulós Goldoni
Goldoni: Különös történet – Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata
Kontakttánctól Kulisszáig
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évada
Más hangsúlyok
Kézdy György, a szövegpárti színészvendég
Még egyszer, hátulra
A Kisvárdai Lapok archívumából
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum