Napi műsor
10:00 A szelíd sárkányfiú meséje (Puck Bábszínház) Kamaraterem
16:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
21:00 Ibusár (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza
21:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem

2007. június 25.
Még egyszer, hátulra
A Kisvárdai Lapok archívumából

1999
Nyil­ván a jö­võ­ben is nagy lesz a kí­sér­tés, hogy sok he­lyen ott le­gyek, so­kat játs­­szam, de 1992 óta ed­dig ös­­sze­sen egy­szer vol­tam sza­bad­sá­gon. Leg­fel­jebb egy-egy sza­bad­nap ju­tott. Na­gyon sze­re­tem a mun­ká­mat, sze­re­tem ezt a tem­pót, de azt hi­szem, hogy egy idõ után már nem le­het bün­tet­le­nül csi­nál­ni. (Hu­nya­di Lász­ló)

A sa­ját ru­há­ink­ban ját­szunk, mert jel­mez­re nem volt pénz. A dísz­le­tet egy épí­tõ­ipa­ri vál­la­lat­tól kér­tük köl­csön, így gya­kor­la­ti­lag ez sem ke­rült sem­mi­be. A leg­drá­gább az egész pro­duk­ci­ó­ban az öt do­bo­zos sör, amit az egyik je­le­net­ben meg­iszunk. (A szat­már­né­me­ti tár­su­lat tag­jai a Le­ány­rab­lás cí­mû pro­duk­ci­ó­juk­ról)

2000
–Jaj!
– Mi tör­tént?
– A ci­ga­ret­tám hoz­zá­ért a fü­lem­hez. Na­hát, szé­pen va­gyunk! Le­ége­tem a sa­ját fü­lem… (Hernyák György)

2001
Eb­ben a ha­tal­mas nagy­vá­ros­ban na­gyon ke­vés a ma­gyar és alig jár­nak szín­ház­ba. Akár­mit játsz­hatsz ne­kik, bár­mit csi­nál­hatsz ka­ba­ré­tól a gon­do­la­tig. Ele­in­te azt hit­tem, hogy a sok kön­­nyû elõ­adás mi­att nem jön be a né­zõ. Nagy tar­tal­ma­kat kell ad­ni. De nem mû­kö­dött ez sem. Én is csat­la­koz­tam azok tá­bo­rá­hoz, akik nem tud­ták meg­ol­da­ni ezt a prob­lé­mát. (De­me­ter And­rás)

2002
A két kul­tú­ra köz­ti lé­te­zés útközbeniséget fel­té­te­lez, s én sze­ret­nék is meg­ma­rad­ni itt. Ez sza­bad­sá­got je­lent szá­mom­ra, s ezt a sza­bad­sá­got a szí­nész­tõl is meg­kö­ve­te­lem. Eh­hez a sza­bad­ság­hoz ne­ki kel­lõ­en erõs sze­mé­lyi­ség­gel és meg­fe­le­lõ in­tel­li­gen­ci­á­val kell ren­del­kez­nie. (Bocsárdi Lász­ló)

2003
Lé­nye­gé­ben még min­dig, elõ­adás­ról elõ­adás­ra ala­kul, szí­ne­ket nyer, és azt hi­szem, saj­nos so­ha nem lesz eb­bõl an­­nyi elõ­adás, hogy a vég­sõ for­má­ját el­nyer­je. (Rappert Gá­bor)

2004
– Hogy ke­rült Fo­dor Ta­más hoz­zá­tok ren­dez­ni?
– A ta­va­lyi kisvárdai fesz­ti­vá­lon is­mer­tük meg. Õ ve­zet­te a szak­mai be­szél­ge­tést az elõ­adá­sunk­ról. Õ is meg­is­mert ben­nün­ket, jó­ban let­tünk. (Ba­lázs Áron)

2005
At­tól, hogy át­ke­rül­tem Bu­da­pest­re, a bel­sõ ér­ték­ren­dem fel­bo­rult. Mi a szlá­vos szín­há­zi gon­dol­ko­dá­son nõt­tünk fel, ami az it­te­ni­nél ki­csit ér­zel­me­sebb, a szí­nés­­szel va­ló mun­ka na­gyon in­ten­zív bel­sõ kap­cso­la­tot je­lent. Ezt igen ne­héz volt a más is­ko­lán ne­vel­ke­dett ma­gyar szí­né­szek­kel is ki­ala­kí­ta­ni. (Czajlik Jó­zsef)

2006
A prof­iz­mus az­zal is járt, hogy a ta­lál­ko­zó né­mi­leg ve­szí­tett ben­sõ­sé­ges­sé­gé­bõl, bá­já­ból, s ta­lán a kez­de­ti lel­ke­se­dés is alább­ha­gyott. Mind­ezért azon­ban a ma­gas ní­vó és a tö­ké­le­tes szer­ve­zés kár­pó­tol. (Dr. Nagy Pé­ter, a közönségzsûri tag­ja)

9. évfolyam 5. szám
2007. június 25.
Tartalom
Nagyon boldog vagyok, hogy utánam nyúltak
Karna Margit újra versenyben Kisvárdán
Mirõl is szól?
Mrozek: Tangó – Kosztolányi Dezsõ Színház, Szabadka
Mint a csataló
Kettõnél többen a Ketten a neten mellett
Gurulós Goldoni
Goldoni: Különös történet – Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata
Kontakttánctól Kulisszáig
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évada
Más hangsúlyok
Kézdy György, a szövegpárti színészvendég
Még egyszer, hátulra
A Kisvárdai Lapok archívumából
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum