Napi műsor
10:00 A szelíd sárkányfiú meséje (Puck Bábszínház) Kamaraterem
16:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem-Versenyelőadás
21:00 Ibusár (Szabadkai Népszínház) Művészetek Háza
21:00 Katonák, katonák (Székelyudvarhelyi színház) Rákóczi-stúdióterem

2007. június 25.
Kontakttánctól Kulisszáig
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évada

A 2006/2007-es évad mû­hely­mun­ká­val kez­dõ­dött: Uray Pé­ter ren­de­zõ egy­he­tes kép­zést tar­tott a tár­su­lat­nak, ame­lyen a kon­takt­tánc ele­me­i­vel is­mer­ked­tek meg a szí­né­szek.
Leg­ki­sebb né­zõ­ink­nek ké­szült az évad el­sõ be­mu­ta­tó­ja: a Csiz­más Kan­dúr cí­mû ze­nés me­se­já­té­kot mu­tat­tuk be Csurulya Cson­gor ren­de­zé­sé­ben. Az elõ­adás egyik ér­de­kes­sé­ge, hogy a szí­né­szek ma­guk vál­toz­tat­ják a tör­té­net hely­szí­ne­it az épí­tõ­koc­kák­hoz ha­son­ló mobilis dísz­let­ele­mek se­gít­sé­gé­vel.

No­vem­ber­ben Za­lán Ti­bor drá­má­já­nak õs­be­mu­ta­tó­já­ra ke­rült sor Pinczés Ist­ván ren­de­zé­sé­ben. A Ka­to­nák, ka­to­nák a ha­ta­lom­mal, az erõ­szak­kal szem­be­ni te­he­tet­len­sé­get és ki­szol­gál­ta­tott­sá­got, va­la­mint a kény­szer­hely­zet­ben ho­zott dön­té­sek nyo­mán lét­re­jött vi­szony­vál­to­zá­so­kat mu­tat­ja be.

Az elõ­zõ évek­hez ha­son­ló­an szil­vesz­ter­kor vi­dám, ze­nés elõ­adást tûz­tünk mû­sor­ra. Vaszary Já­nos A vö­rös bes­tia cí­mû víg­já­té­kát Csurulya Cson­gor ren­de­zé­sé­ben lát­hat­ta a kö­zön­ség.

Ál­mat­lan­ság cím­mel Uray Pé­ter ren­de­zé­sé­ben moz­gás­szín­há­zi elõ­adást mu­tat­tunk be már­ci­us ele­jén. Ugyan­csak már­ci­us­ban ke­rült sor Slawomir Mrozek Sze­re­nád cí­mû mû­vé­nek be­mu­ta­tó­já­ra. Eb­ben a tör­té­net­ben nin­cse­nek jók és ros­­szak, em­be­rek van­nak, mi va­gyunk, akik ön­tu­dat­la­nul vagy szán­dé­ko­san el­fojt­juk ma­gunk­ban a sza­bad­ság­vá­gyat. A mrozeki tör­té­ne­ten ke­resz­tül mi is eze­ket a har­ca­in­kat vív­juk meg – nyi­lat­koz­ta az elõ­adás ren­de­zõ­je, Pat­kó Éva.

Utol­só be­mu­ta­tón­kat, Michael Frayn Még egy­szer há­tul­ról (Noises off) cí­mû víg­já­té­kát Sza­bó K. Ist­ván ren­dez­te. A da­rab a ku­lis­­szák mö­gé en­ged be­pil­lan­tást, egy elõ­adás meg­szü­le­té­sét és éle­tét, egy tár­su­lat min­den­nap­ja­it mu­tat­ja be – elöl­rõl, há­tul­ról. A szín­ház­csi­ná­lást pró­bál­ja tet­ten ér­ni egy jól sza­bott ko­mé­dia ke­re­té­ben.

Tár­su­la­tunk eb­ben az évad­ban két vég­zõs szí­nés­­szel bõ­vült: Me­zei Gab­ri­el­lá­val (ko­lozs­vá­ri szín­mû­vé­sze­ti egye­tem) és Kányádi Szi­lárd­dal (bé­kés­csa­bai szí­nész­kép­zõ). A tár­su­lat ös­­sze­té­tel­ében a jö­võ évad­tól is lesz­nek vál­to­zá­sok: Boér Or­so­lya, Szal­ma Haj­nal­ka, Sza­bó Edu­árd és Kányádi Szi­lárd tá­vo­zik, Var­ga Már­ta (a ma­ros­vá­sár­he­lyi Szín­házmû­vé­sze­ti Egye­tem vég­zõs di­ák­ja), va­la­mint Molnos And­rás Csa­ba (ed­dig a te­mes­vá­ri Csiky Ger­gely Szín­ház szín­mû­vé­sze) szer­zõd­tek szín­há­zunk­hoz.

Szín­há­zunk út­nak in­dí­tot­ta Ku­lis­­sza el­ne­ve­zé­sû prog­ram­ját, mely­nek cél­ja: be­ve­zet­ni a szín­ház vi­lá­gá­ba az ér­dek­lõ­dõ, ta­nul­ni vá­gyó di­ák- és fel­nõtt né­zõ­in­ket.

A Ku­lis­­sza prog­ram ré­sze­ként egy ki­ad­vány­so­ro­za­tot ter­ve­zünk meg­je­len­tet­ni Mar­gó cím­mel. Amint a cím is jel­zi, a ki­ad­vány pro­duk­ci­ó­ink „mar­gó­já­ra” író­dik. Az el­sõ szám a Még egy­szer há­tul­ról cí­mû elõ­adás alap­ját ké­pe­zõ drá­mai anyag­ról, a mû író­já­ról, a pro­duk­ció lét­re­jöt­té­nek ho­gyan­já­ról tar­tal­maz hát­tér-in­for­má­ci­ó­kat. A Mar­gó hon­la­punk­ról is le­tölt­he­tõ.

Ter­ve­zett be­mu­ta­tók a 2007/2008-as évad­ban

Eu­ri­pi­dész: Elekt­ra
A Tomcsa Sán­dor Szín­ház és az Ud­var­hely Néptáncmûhely kö­zös pro­duk­ci­ó­ja
Ren­de­zõ: Sorin Militaru

John Kander – Foster Ebb: Ka­ba­ré
Ren­de­zõ: Pus­kás Zol­tán
Federico García Lorca: Yerma
Ren­de­zõ: Csurulya Cson­gor

A csá­szár új ru­há­ja
An­der­sen A csá­szár új ru­há­ja és Jevgenyij Svarc
A ki­rály mez­te­len cí­mû mû­vek alap­ján
Ren­de­zõ:
Bé­res Lász­ló
Pé­ter Be­á­ta

9. évfolyam 5. szám
2007. június 25.
Tartalom
Nagyon boldog vagyok, hogy utánam nyúltak
Karna Margit újra versenyben Kisvárdán
Mirõl is szól?
Mrozek: Tangó – Kosztolányi Dezsõ Színház, Szabadka
Mint a csataló
Kettõnél többen a Ketten a neten mellett
Gurulós Goldoni
Goldoni: Különös történet – Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata
Kontakttánctól Kulisszáig
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évada
Más hangsúlyok
Kézdy György, a szövegpárti színészvendég
Még egyszer, hátulra
A Kisvárdai Lapok archívumából
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum