Napi műsor
15:30 Cabaret (Kolozsvári színművészeti) Rákóczi-stúdióterem
18:30 Rókajáték (Figura Stúdió Színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 A fösvény (Kassai Thália Színház) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 28.
Együtt tudjuk?

Nem. Nem tud­juk együtt. Sem azt, hogy mi új­ság a vi­lág­szín­ház ber­ke­i­ben, sem azt, hogy a ma­gyar szín­ház­tör­té­net nagy­jai ho­gyan be­szél­tek, ho­gyan lép­tek, ho­gyan csó­kol­tak ke­zet, ho­gyan mor­zsol­tak el könny­csep­pet a sze­mük szög­le­té­ben. Pe­dig jó len­ne. Az egye­te­mis­ták nem kap­ják föl a fe­jü­ket se Gá­bor Mik­lós, se Latinovits hang­já­ra, a szí­ni­is­ko­lát vég­zet­tek sem is­me­rik föl Su­lyok Má­ria alt­ját, nem be­szél­ve a ha­tá­ron tú­li szín­ház nagy alak­ja­i­ról. Tá­rak és könyv­tá­rak lé­tez­nek, de a ben­nük ta­lál­ha­tó anyag ve­gyes mi­nõ­sé­gû, s ezer prak­ti­ka árán te­he­tõ csak el­ér­he­tõ­vé, még az ok­ta­tás­ban dol­go­zók szá­má­ra is. Be­szél­ge­tõs ta­lál­ko­zó­ra pe­dig nem­igen adó­dik al­ka­lom olyan mû­vés­­szel, aki még kö­zel­rõl is­mer­te Csor­ba And­rást vagy aki egy szín­pa­don ját­szott Va­dász Zol­tán­nal.

Ma­nap­ság már nem csu­pán a szí­nész hely­hez kö­tött. Kri­ti­ku­sa­ink kö­zül is jó, ha egy-ket­tõ lát olyan elõ­adá­so­kat, ame­lyek inspiratív ta­lál­ko­zást, ége­tõ­en szük­sé­ges to­vább­kép­zést je­len­te­né­nek a gya­kor­lat em­be­re­i­nek. Az él­mény­be­szá­mo­lók oly­kor rop­pant tu­do­má­nyo­sak, de nem min­dig ol­vas­má­nyo­sak. Egy fesz­ti­vá­lon va­ló rész­vé­tel szin­te meg­fi­zet­he­tet­len, nem be­szél­ve a mun­ká­ból va­ló ki­sza­ka­dás prob­lé­má­i­ról. Pe­dig jó len­ne csa­pat­ban „hûgetni”, tár­sa­ság­ban meg­vi­tat­ni, szó­val, együtt tud­ni va­la­mi­rõl.

Két, tan­tárgy­ként is el­kép­zel­he­tõ is­me­ret­anyag el­éré­se és ok­ta­tá­sa üt­kö­zik le­gyõz­he­tet­len aka­dá­lyok­ba: a ma­gyar szín­há­zi ha­gyo­mány és a kor­társ vi­lág­szín­ház té­ma­kö­re­i­re gon­do­lok. Hol és mi­kor, ha nem itt és most le­het­ne föl­vet­ni egy olyan köz­re­mû­kö­dés le­he­tõ­sé­gét a Du­na Te­le­ví­zió, a hi­he­tet­len ar­chí­vum­mal ren­del­ke­zõ MTV, a Ha­tá­ron tú­li Ma­gyar Szín­há­zak Fesz­ti­vál­ja és az ér­de­kelt szín­mû­vé­sze­ti egye­te­mek kö­zött, mely­nek ered­mé­nye­ként több­ré­szes, még a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra is cse­me­gé­nek szá­mí­tó so­ro­za­tok szü­let­het­né­nek meg.

A rög­zí­tett anyag mel­lé az­tán kel­le­né­nek élõ me­sé­lõk, akik men­te­nék, ami még ment­he­tõ, se­gít­ve ez­zel a tá­jé­ko­zód­ni kí­vá­nó al­ko­tó­kat, ös­­sze­kap­csol­va múl­tat és jö­võt.
Gabnai Ka­ta­lin

9. évfolyam 7. szám
2007. június 27.
Tartalom
Stílusgyakorlat
N. A. Nyekraszov: Unalmas õszi este – Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
„Are You Lonesome Tonight?”
Bulgakov: Molière – Szabadkai Népszínház
Tyúkhúsleves fekete retekkel
Fülöp Zoltán a Hegedûs a háztetõn aktualitásáról
Mindannyian hegedûsök vagyunk
Stein – Bock – Harnick: Hegedûs a háztetõn – Csíki Játékszín
Leltár 2006/2007
Szlovák nézõk a kassai Thália Színházban
A továbbképzés jegyében
Sûrû évad a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban
Az életbõl elesett pillanatok
Szabadkai szökõkút Kisvárdán
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum