Napi műsor
15:30 Cabaret (Kolozsvári színművészeti) Rákóczi-stúdióterem
18:30 Rókajáték (Figura Stúdió Színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 A fösvény (Kassai Thália Színház) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 28.
Leltár 2006/2007
Szlovák nézõk a kassai Thália Színházban

Kö­ze­leg az évad vé­ge, nya­kun­kon a nyá­ri szü­net, de elõt­te még ha­gyo­má­nyo­san Kisvárda. Itt az al­ka­lom a vis­­sza­te­kin­tés­re.

„Lel­tá­roz­zunk” kö­zö­sen!

1.) A Thália Márai Stú­di­ó­já­ban 2006 õszén Bach szólt. Két nõ, két sors – en­nek össz­hang­ja az Alt-du­ett. Bach Szil­via nép­sze­rû hu­mo­ris­ta­nõ „tra­gi­ko­mé­di­á­ja két sze­mély­re, cso­dás ze­né­vel”, sze­rep­lõk: Dé­vé­nyi Il­di­kó m.v., Var­ga Lí­via, ren­dez­te: So­mo­gyi Ist­ván m.v.

2.) Az 1956-os ese­mé­nyek je­gyé­ben Gör­gey Gá­bor Ga­lopp a Vér­me­zõn cí­mû mû­vét ok­tó­ber 22-én mu­tat­tuk be. A da­rab ren­de­zõ­je Makk Kár­oly (van-e ki e ne­vet nem is­me­ri?), aki­vel öröm volt együtt dol­goz­ni, s ter­ve­ink sze­rint ezt az él­ményt jö­võ­re sze­ret­nénk meg­is­mé­tel­ni.
Az elõ­adás­ban Pólos Ár­pád, Var­ga Lí­via és Kövesdi Sza­bó Má­ria mel­lett is­mé­tel­ten szín­pa­don lát­hat­tuk nyug­dí­ja­sa­in­kat, Várady Bé­lát és az im­má­ron 81 éves Gyurkovics Mi­hályt!

3.) A de­cem­ber – ahogy az szo­kás – csa­lá­di han­gu­lat­ban telt ná­lunk is, W. S. Maugham Imá­dok férj­hez men­ni cí­mû da­rab­já­val, sok élõ­ze­né­vel és még élõbb tánc­cal, Korognai Kár­oly ren­de­zé­sé­ben. A két férj (Du­dás Pé­ter és Tóbisz Ti­tusz) mel­lett a da­rab nõi fõ­sze­rep­lõ­jé­nek (Rák Vik­tó­ria) oly­an­­nyi­ra meg­tet­szett a sok tánc, hogy az­óta vé­gig­tán­colt egy te­le­ví­zi­ós tánc­ver­senyt, ezen­kí­vül ál­lan­dó sze­rep­lõ­je egy szlo­vák té­vé­so­ro­zat­nak. A nép­sze­rû „Vi­ki­re” na­gyon so­kan kí­ván­csi­ak, így szín­há­zunk­ban meg­tör­tént a cso­da: olyan né­zõ­ink is van­nak, akik egy muk­kot sem tud­nak ma­gya­rul! (Csak zá­ró­jel­ben jegy­zem meg, hogy A dzsun­gel köny­ve ná­lunk még min­dig szlo­vák fel­iratozással­ fut, ha­son­ló sors vár er­re a da­rab­ra is.)

4.) Ja­nu­ár­ban nem fe­led­kez­tünk meg a ki­csik­rõl, ne­kik ké­szült Thuróczy Ka­ta­lin és Papp Zol­tán mû­ve, a Má­tyás me­sék cí­mû me­se­mu­si­cal, ame­lyet fõ­ren­de­zõnk, Moravetz Le­ven­te ál­lí­tott szín­pad­ra. Má­tyás sze­re­pé­ben ta­va­lyi Mauglink – Hundzsa Ta­más m.v. – , Bardiként Bocsárszky At­ti­la, Andulkaként Nagy Kor­né­lia, Ló­ként Kascsák Dó­ra, Hol­ló­ként Jász­be­ré­nyi Gá­bor bril­lí­ro­zik ren­dít­he­tet­le­nül…

5.) Már­ci­us­ban Pólos Ár­pád szín­mû­vé­szünk ke­re­ken 50 esz­ten­dõs volt, en­nek al­kal­má­ból „tûz­ol­tó­vá avat­tuk” Ör­kény Ist­ván Tót­ék cí­mû tra­gi­ko­mé­di­á­já­ban. A da­rab „pi­ros-fe­hér sá­vos” nyil­vá­nos­sá­got ka­pott Vas Zol­tán Iván ren­de­zõ jó­vol­tá­ból, aki aktuálpolitikai szem­pont­ból (is) te­kin­tett a mû­re. Min­den­eset­re jó nagy saj­tónk volt he­te­ken ke­resz­tül… A Tót csa­lád­dal (a már em­lí­tett Pólos Ár­pád, Cs. Tóth Er­zsé­bet, Rák Vik­tó­ria) „kí­mé­le­te­sen” bá­nó Pos­tás (Benkõ Gé­za) és az õket las­san õrü­let­be ker­ge­tõ Õr­nagy (Petrik Szi­lárd) mel­lett a fa­lu ap­ra­ja-nagy­ja is fel­vo­nul.

6.) Ná­lunk a szí­né­szek so­sem unat­koz­nak. Akik ki­ma­rad­tak a Tótékból, azok be­ke­rül­tek a kö­vet­ke­zõ da­rab­ba, St. Evea Armos A ma­ják sze­re­tõ­je cí­mû víg­já­té­ká­ba. A ma­ja-ku­ta­tó író­nõ (Sza­ba­di Emõ­ke) na­pi éle­tét ba­rát­nõ­je (Nagy Kor­né­lia) fel­ügye­li mind­ad­dig, amíg a ház­ba be nem top­pan egy va­gány csaj (Kascsák Dó­ra), aki­nek jó­vol­tá­ból fe­ne­kes­tül fel­for­dul a nyu­godt há­zi­rend. A da­rab vé­gén meg­je­le­nõ szó­ra­ko­zott pro­fes­­szor (Il­lés Osz­kár) már csak hab a tor­tán.

En­­nyi lett az évad­ból, a töb­bi ter­ve­zett be­mu­ta­tó pénz­hi­ány mi­att el­ma­radt. Moravetz Le­ven­te mû­vé­sze­ti ve­ze­tõnk, fõ­ren­de­zõnk évad vé­gén el­kö­szön a tár­su­lat­tól, poszt­ját Korognai Kár­oly ve­szi át. Ter­vek van­nak ter­mé­sze­te­sen, de ez­út­tal nem árul­juk el, hát­ha si­ke­rül õket mind meg­va­ló­sí­ta­ni. Majd a kö­vet­ke­zõ évad­vé­gi lel­tá­ro­zás­nál ki­de­rül…

Az éva­dot vé­gig­lel­tá­roz­ta:
Tóth Éva - művészeti titkár

9. évfolyam 7. szám
2007. június 27.
Tartalom
Stílusgyakorlat
N. A. Nyekraszov: Unalmas õszi este – Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
„Are You Lonesome Tonight?”
Bulgakov: Molière – Szabadkai Népszínház
Tyúkhúsleves fekete retekkel
Fülöp Zoltán a Hegedûs a háztetõn aktualitásáról
Mindannyian hegedûsök vagyunk
Stein – Bock – Harnick: Hegedûs a háztetõn – Csíki Játékszín
Leltár 2006/2007
Szlovák nézõk a kassai Thália Színházban
A továbbképzés jegyében
Sûrû évad a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban
Az életbõl elesett pillanatok
Szabadkai szökõkút Kisvárdán
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum