Napi műsor
15:30 Cabaret (Kolozsvári színművészeti) Rákóczi-stúdióterem
18:30 Rókajáték (Figura Stúdió Színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 A fösvény (Kassai Thália Színház) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 28.
Stílusgyakorlat
N. A. Nyekraszov: Unalmas õszi este – Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház

Elõ­ször a da­rab­ról. A XIX. szá­zad kö­ze­pén élt Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov ne­vét nem vés­ték arany­be­tûk­kel a drá­ma­tör­té­net lap­ja­i­ra: kor­tár­sai is kö­ze­pes mi­nõ­sé­gû­nek ér­té­kel­ték szín­pa­di szárny­pró­bál­ga­tá­sa­it. Hogy az Unal­mas õszi es­te ho­gyan ke­rült Melnyicsuk Oleg ren­de­zõ ke­zé­be, nem tu­dom, min­den­eset­re az opusz fi­no­man fo­gal­maz­va nem ki­ált szín­pad után. Gyor­san egy­ér­tel­mû­vé vá­lik, hogy egy to­ho­nya ne­mes­em­ber ágy­ban, pár­nák közt zaj­ló, mér­sé­kel­ten iz­gal­mas cse­lek­vé­sei áll­nak majd a más­fél órás da­rab kö­zép­pont­já­ban – azon­nal a kor­társ Goncsarov nagy­sze­rû re­gény­alak­ja, Oblomov ug­rik be. De míg Goncsarov ké­pes száz­öt­ven ol­da­lon át ki­fogy­ha­tat­lan in­ven­ci­ó­val be­szél­ni ar­ról, hogy hõ­se az ágy­ban he­nyé­lé­sen kí­vül nem csi­nál sem­mit, Nyekraszovnak nem si­ke­rül meg­is­mé­tel­ni a bra­vúrt. Amit lá­tunk és hal­lunk, az csu­pán szín­pad­ra erõ­sza­kolt kur­ta no­vel­la­té­ma.

Má­sod­szor a ját­szók­ról. A szín­lap hi­á­ba büsz­kél­ke­dik Vidnyánszky At­ti­lá­val mint a be­reg­szá­szi szín­ház fõ­ren­de­zõ­jé­vel: pon­to­san tud­juk, hogy ez már nem az a tár­su­lat. A je­len­le­gi csa­pat tag­ja­i­ra jól em­lék­szünk Vidnyánszky at­mosz­fé­ri­kus, tab­lók­ban gon­dol­ko­dó, ér­zé­ki szín­há­zá­ból – csak­hogy nem mint fõ­sze­rep­lõk­re, ha­nem epi­zo­dis­ták­ra. Ko­ránt­sem be­csü­löm le az utób­bi sze­rep­kört, s ép­pen mû­ve­lõ­ik szín­pa­di lét­jo­go­sult­sá­gát bi­zo­nyít­ja, hogy e pro­duk­ció köz­ben is rend­re fel­rém­le­nek a név­rõl nem min­dig is­mert szí­né­szek ar­cai ko­ráb­bi, em­lé­ke­ze­tes vál­lal­ko­zá­sok­ból. Ham­le­tet vi­szont nem játsz­hat akár­ki – a pé­csi szín­há­zi must­rá­ra ért­he­tet­len mó­don be­vá­lo­ga­tott Ha­lál-álom cí­mû ka­na­vász éke­sen bi­zo­nyí­tot­ta ezt a köz­he­lyet. A tár­su­lat ne­héz hely­zet­be ke­rült Vidnyánszky és ve­ze­tõ szí­né­szei tá­voz­tá­val, és óri­á­si koc­ká­za­tot vál­lalt ak­kor, ami­kor egyik nap­ról a má­sik­ra kény­te­len volt protagonistává avat­ni egy mellékszereplõt.

Har­mad­szor az elõ­adás­ról. Min­den tisz­te­le­tem a csa­pa­té, hi­szen a gát­ló kö­rül­mé­nyek el­le­né­re most bi­zo­nyí­tot­ták el­hi­va­tott­sá­gu­kat és azt, hogy volt ér­tel­me együtt ma­rad­ni. Az Unal­mas õszi es­te ugyan sok seb­bõl vér­zik, de ös­­szes­sé­gé­ben mû­kö­dõ elõ­adás, leg­jobb pil­la­na­ta­i­ban pe­dig egye­ne­sen re­mek szó­ra­ko­zást nyújt. V. Csolti Klá­ra üres, fe­ke­te tér­be he­lyez­te a ját­szó­kat: az orosz vi­dé­ki lét gya­kor­la­ti­lag egyet­len kel­lé­ke­ként sze­re­pel­tet egy tet­szés sze­rint for­gó-pör­gõ ágyat. Laszukov föld­bir­to­kos jó­részt ezen a fek­he­lyen töl­ti a dél­után há­rom­ne­gyed ha­tos éb­re­dé­se és éj­fél­re ter­ve­zett le­fek­vé­se köz­ti, szá­má­ra – sok­szor ne­künk is – vég­te­len hos­­szú­sá­gú­nak tû­nõ idõt. A da­rab sze­rény cél­ja és cse­kély ér­tel­me: Laszukov a ren­del­ke­zés­re bo­csá­tott idõ­tar­tam alatt min­dent meg­tesz, hogy ne unat­koz­zék. Ezért az­tán ide­ge­i­re megy a há­zi­ak­nak, akik hos­­szabb-rö­vi­debb gegek ide­jé­re fõ­sze­rep­lõ­vé vál­nak.

A föld­bir­to­kos sze­re­pé­ben Var­ga Jó­zsef hi­te­les oblomovi ka­rak­ter: lát­szik a nagy­da­rab fér­fi örö­me, ahogy újabb meg újabb ki­fo­gá­so­kat ta­lál csak azért, hogy ne kell­jen sem­mi­fé­le ér­tel­mes mun­kát vé­gez­nie. A sze­mély­zet­tel szem­be­ni kis­stí­lû pac­ká­zá­so­kat mes­te­ri szint­re eme­li, ami­kor az ideg­ös­­sze­om­lás szé­lé­re so­dort sza­bó­val (Sõtér Ist­ván) ötöd­ször is új­ra­var­rat­ja a nad­rág­ját. Orosz Ibo­lya játs­­sza Laszukov mel­lett a da­rab má­sik, be­szé­de­sebb sze­rep­lõ­jét, Gavrjuskát, az inast. Egy kis­ku­tya ra­jon­gá­sa és a gyer­mek­nek a szü­lõ iránt ér­zett fel­tét­len oda­adá­sa ke­ve­re­dik min­den meg­szó­la­lá­sá­ban és moz­du­la­tá­ban, ahogy azon­nal tel­je­sí­te­ni igyek­szik gaz­dá­ja leg­ext­ré­mebb pa­ran­csa­it is. A bir­to­kos ház­né­pé­bõl ki­emel­ke­dik Kacsur And­rás Antyip ko­csi­sa, aki fer­ge­te­ges né­ma­já­ték­ban tu­dat­ja gaz­dá­já­val, mi­ért kép­te­len­ség el­in­dul­ni éj­nek évad­ján Szent­pé­ter­vár fe­lé.

Egyik sze­mem sír, mert a társulat nagy korszaka alighanem lezárult. A má­sik meg ne­vet, ami­kor azt lá­tom, hogy van­nak, akik nem ad­ják fel.
Jászay Ta­más

9. évfolyam 7. szám
2007. június 27.
Tartalom
Stílusgyakorlat
N. A. Nyekraszov: Unalmas õszi este – Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
„Are You Lonesome Tonight?”
Bulgakov: Molière – Szabadkai Népszínház
Tyúkhúsleves fekete retekkel
Fülöp Zoltán a Hegedûs a háztetõn aktualitásáról
Mindannyian hegedûsök vagyunk
Stein – Bock – Harnick: Hegedûs a háztetõn – Csíki Játékszín
Leltár 2006/2007
Szlovák nézõk a kassai Thália Színházban
A továbbképzés jegyében
Sûrû évad a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban
Az életbõl elesett pillanatok
Szabadkai szökõkút Kisvárdán
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum