Napi műsor
15:30 Cabaret (Kolozsvári színművészeti) Rákóczi-stúdióterem
18:30 Rókajáték (Figura Stúdió Színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 A fösvény (Kassai Thália Színház) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 28.
Tyúkhúsleves fekete retekkel
Fülöp Zoltán a Hegedûs a háztetõn aktualitásáról

– A da­rab ott­hon is ilyen si­ker­rel ment?
– Ez a 2006/2007-es évad si­ker­elõ­adá­sa, és bár­ho­va el­men­tünk, telt­ház­zal ját­szot­tuk a tá­jo­lás­ban is.

Van ak­tu­a­li­tá­sa ma en­nek a da­rab­nak?
– Na­gyon is. A nagy nem­ze­tek vi­lág­szer­te ar­ra tö­re­ked­nek, hogy a kis nem­ze­te­ket ma­guk­ba ol­vas­­szák, hogy ne men­jünk mes­­szebb­re: ki­es ha­zám­ban. A szé­ke­lye­ket nem sze­ret­ték blokk­ban a ro­má­nok, úgy­hogy igye­kez­ték õket tûz­zel-vas­sal be­ol­vasz­ta­ni. Fal­va­kat rom­bol­tak le, el­en­ged­ték az em­be­re­ket az or­szág­ból, ha nin­cse­nek ott, az is jobb. Per­sze nem si­ke­rült ez ne­kik, re­mé­lem, nem is fog. Négy éve fon­tol­gat­juk, hogy meg­csi­nál­juk a He­ge­dûs a háztetõnt, és most meg­érett rá az idõ.

Fog­lal­koz­tak az­zal az elõ­ké­szü­le­tek­nél, hogy mi van most az er­dé­lyi ma­gyar zsi­dó­ság­gal?
– Nem iga­zán fog­lal­koz­tunk az­zal, hogy a sze­rep­lõk zsi­dók. Ar­ra fek­tet­tük a hang­súlyt, hogy a mai Uk­raj­ná­ban – ahol a tör­té­net ját­szó­dik – mi lesz a sor­sa egy kis nép­nek. Mind­egy, hogy ez ma­gyar, zsi­dó, tót, a baj kö­zös: nem tud­ják el­vi­sel­ni egy­mást. A má­sik kul­tú­rát. Nem a po­li­ti­kai vo­na­lon in­dul­tunk el, in­kább a kis nép lel­kü­le­tét, vá­gya­it emel­tük ki.

A vé­ge azon­ban egé­szen ke­ser­ves volt: ahogy min­den­ki ki­ment, a szín­pa­don csak a hol­mik ma­rad­tak.
– Azért dön­töt­tünk emel­lett, hogy a né­zõk ne fe­led­jék: még fe­nye­get ez a ve­szély. A ho­lly­woo­di göm­bö­lyû­sé­get nem csi­nál­tuk meg. Ere­de­ti­leg ugyan­is nem így ér vé­get a da­rab, ha­nem egyé­ni si­ke­rek­kel, Chi­ca­gó­ban, Len­gyel­or­szág­ban. De a mi ver­zi­ónk­ban Tevjéék nem pró­bál­nak meg más­hol bol­do­gul­ni – eb­ben már az ol­va­só­pró­bán meg­egyez­tünk. A szer­zõ­dés sze­rint nem volt rá jo­gunk, a Jog­vé­dõ Hi­va­tal kép­vi­se­lõ­je még­is jó­vá­hagy­ta.

Az elõ­adás­nak va­jon hány né­zõ­je tud­ta, hogy a kez­dés­kor mi­ért tíz ka­la­pot ló­gat­tak be?
– Csík­sze­re­dá­ban nin­cse­nek zsi­dók és a kul­tú­rá­juk sem köz­is­mert. Kel­lett is nyo­moz­nunk, hogy mi kell és hány em­ber egy zsi­dó szer­tar­tás­hoz – for­gat­tuk a Bib­li­át és a ka­to­li­kus pap is se­gí­tett.

Elõ le­het­ne ad­ni Er­dély­ben egy ha­son­ló da­ra­bot, ame­lyik ci­gá­nyok­ról szól?
– Per­sze, ez most di­vat is. An­­nyi he­ge­dût, mond­juk, nem le­het­ne ven­ni, ahá­nyan van­nak. A la­pá­tot pe­dig nem sze­re­ti ez a nép, zö­mé­ben no­mád a mai na­pig.

A csí­ki ci­gá­nyok ma­gyar nyel­vû­ek?
– Igen, sõt szé­kely nyel­vû­ek. Rend­kí­vül fle­xi­bi­lis nép, és eb­ben ha­son­lí­ta­nak a zsi­dók­hoz, akik­nek szin­tén mu­száj volt al­kal­maz­kod­ni­uk a kör­nye­zet­hez. Át­vet­tek és át­ad­tak szo­ká­so­kat. Én pél­dá­ul a mai na­pig fe­ke­te re­tek­kel eszem a tyúk­hús­le­vest, mint ahogy an­nak ide­jén meg­ta­nul­tam a zsi­dó ba­rá­ta­im­tól Ma­ros­vá­sár­he­lyen. Nem ér­tet­tem, ho­gyan tör­tén­he­tett meg a Ho­lo­ca­ust. Ezért sok min­dent ol­vas­tam ró­luk, és ha­mar ki­de­rült, hogy az ül­döz­te­té­sük nem a hu­sza­dik szá­zad­ban kez­dõ­dött, ha­nem sok­kal ré­geb­ben, és nagy vo­na­lak­ban – az­óta is – fo­lya­ma­tos. En­nek a nép­nek oko­sabb­nak, ügye­sebb­nek kel­lett len­nie a több­ség­nél, hogy túl­él­jen min­dent, és ez a több­sé­get fruszt­rál­ta. De én a mai na­pig nem ér­tem ezt a nagy el­len­szen­vet, ami még min­dig meg­van – plá­ne Ma­gyar­or­szá­gon. Ro­má­ni­á­ban lé­nye­gé­ben nincs ma­gyar zsi­dó­ság, csak Bu­ka­rest­ben él­nek, de õk ro­má­nok vagy el­ro­má­no­so­dot­tak. Most is ki­re­kesz­tik õket, csak sok­kal bur­kol­tabb for­má­ban, és ijesz­tõ ezt lát­ni.

Nem gon­dol­ja, hogy a fi­a­ta­labb ge­ne­rá­ció to­le­rán­sabb?
– De, egy­ér­tel­mû­en. Lá­tom a fi­a­mat, aki Te­mes­vá­ron járt egye­tem­re, és több ro­mán ba­rát­ja volt, mint ma­gyar. Nem nem­ze­ti­ség alap­ján is­mer­ked­nek, ba­rát­koz­nak.

A ro­mán vagy a ma­gyar szín­ját­szás­ra van na­gyobb rá­lá­tá­sa?
– Csík­ban a 48 ezer em­ber­bõl nyolc­ezer ro­mán, oda nem jön ro­mán elõ­adás, de té­vé­ben sok mind­ent lá­tunk. A ma­gyar szín­ház­zal ha­son­ló­an va­gyunk, ar­ra nincs le­he­tõ­sé­günk, hogy elõ­adá­so­kat néz­zünk.

– Lát kü­lönb­sé­get az el­sõ és a mos­ta­ni kisvárdai fesz­ti­vál kö­zött?
– Ki­lenc­ven­ben tud­tunk elõ­ször jön­ni, ak­kor sok­kal ke­ve­sebb tár­su­lat volt, de na­gyobb eu­fó­ria, hogy egy­ál­ta­lán el­jö­het­tünk, vé­gig ma­rad­tunk, meg­néz­tük egy­mást. Tu­dom, hogy ma már ak­ko­ra a fesz­ti­vál, hogy ezt a ter­het nem tud­ná ma­gá­ra ven­ni, de et­tõl lett más. A han­gu­la­ta csi­tult, a ní­vó­ja emel­ke­dett: több elõ­adás, több szem­lé­let, van kri­ti­ka is – bár ez olyan mint a dió­tor­ta: én sze­re­tem, más meg nem. Per­sze min­den­ki haj­szol­tabb, mint húsz éve. Egy­re több­re be­csü­lök egy dél­utánt, ami­kor a ba­rá­ta­im­mal sza­lon­nát sü­tünk és be­szél­ge­tünk, amíg jól­esik.
Proics Lil­la

9. évfolyam 7. szám
2007. június 27.
Tartalom
Stílusgyakorlat
N. A. Nyekraszov: Unalmas õszi este – Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
„Are You Lonesome Tonight?”
Bulgakov: Molière – Szabadkai Népszínház
Tyúkhúsleves fekete retekkel
Fülöp Zoltán a Hegedûs a háztetõn aktualitásáról
Mindannyian hegedûsök vagyunk
Stein – Bock – Harnick: Hegedûs a háztetõn – Csíki Játékszín
Leltár 2006/2007
Szlovák nézõk a kassai Thália Színházban
A továbbképzés jegyében
Sûrû évad a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban
Az életbõl elesett pillanatok
Szabadkai szökõkút Kisvárdán
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum