Napi műsor
15:30 Cabaret (Kolozsvári színművészeti főiskola) Rákóczi-stúdióterem
18:30 Rókajáték (Figura Stúdió Színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás
21:00 A fösvény (Kassai Thália Színház) Várszínpad - Versenyelőadás

2007. június 28.
A továbbképzés jegyében
Sûrû évad a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban

A szín­há­zi évad „ha­gyo­má­nyos” ele­mei mel­lett – pró­bák, be­mu­ta­tók, elõ­adá­sok – szín­há­zunk min­dig igyek­szik  pluszt nyúj­ta­ni: le­he­tõ­sé­get ad­ni a fej­lõ­dés­re, a to­vább­kép­zés­re. Az idén a Fi­gu­ra az ala­po­zás éva­dát él­te, min­den te­vé­keny­sé­günk kö­ré si­ke­rült egy pár na­pos vagy több he­tes workshopot szer­vez­ni.

Szep­tem­ber 15-17. kö­zött zaj­lott a dance.movement.theater fesz­ti­vál. A két­éven­te sor­ra ke­rü­lõ fesz­ti­vál cél­ja a szín­ház és a tánc kö­zöt­ti tö­ré­keny ha­tár­vo­nal, a tánc, a moz­gás és a szín­ház kö­zöt­ti át­jár­ha­tó­ság ke­re­sé­se az em­be­ri test, a lát­vány és a te­at­ra­li­tás je­gyé­ben. A fesz­ti­vá­lon olyan elõ­adá­sok sze­re­pel­tek, ame­lyek be­mu­tat­ták a tánc­szín­ház kü­lön­bö­zõ mû­fa­ja­it – pan­to­mim, tánc, tánc­szín­há­zi irány­za­tok. Ven­dé­günk volt az M Stú­dió, M. Kecs­kés And­rás, Andreea Cãpitãnescu (õk ket­ten egyéb­ként workshopot is ve­zet­tek a fesz­ti­vál ide­je alatt), va­la­mint a Bozsik Yvette Tár­su­lat.

Az évad má­sik ki­emel­ke­dõ ese­mé­nye má­jus 4-12-ig a Ro­má­ni­ai Ki­sebb­sé­gi Szín­há­zak Kol­lok­vi­u­ma volt. A Gyergyószentmiklóson ne­gye­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett szem­lén Ro­má­nia ös­­szes ki­sebb­sé­gi szín­há­za (9 ma­gyar, 2 né­met, 1 zsi­dó) és mind­há­rom szín­ház­mû­vé­sze­ti egye­te­me (a ma­ros­vá­sár­he­lyi és a ko­lozs­vá­ri ma­gyar nyel­vû, va­la­mint a te­mes­vá­ri né­met nyel­vû) részt vett. A prog­ram amel­lett, hogy fel­vo­nul­tat­ta és meg­mé­ret­te a ki­sebb­sé­gi szín­há­zak 22 elõ­adá­sát, gaz­dag kí­sé­rõ­prog­ra­mot is kí­nált. A könyv­be­mu­ta­tók, kon­cer­tek, ki­ál­lí­tá­sok, szak­mai meg­be­szé­lé­sek meg­hí­vott­jai mel­lett ven­dé­günk volt David Esrig és Florin Fieroiu. Õk a ki­lenc­na­pos ren­dez­vény alatt workshopokat is tar­tot­tak. Új­don­ság­nak szá­mí­tot­tak a könyv­be­mu­ta­tók­kal ös­­sze­kap­csolt fel­ol­va­só­szín­há­zak, ahol kor­társ ma­gyar szer­zõk (Hatházi And­rás, Visky And­rás és Kiss Csa­ba) szín­pa­di mû­ve­i­vel is­mer­ked­he­tett meg a hall­ga­tó­ság.

Az évad so­rán nem­csak a nagy tö­me­get meg­moz­ga­tó ese­mé­nyek kap­csán  si­ke­rült workshopokat szer­vez­nünk, ha­nem a pró­ba­fo­lya­ma­tok kö­ré is. Az ok­tó­ber­ben be­mu­ta­tott, Bé­res Lász­ló ren­dez­te Ró­ka­já­ték cí­mû sors­ko­mé­di­át tíz­na­pos fel­ké­szü­lés elõz­te meg. A Liviu Matei ál­tal tar­tott kur­zu­son szí­né­sze­ink kü­lön­bö­zõ maszk­hasz­ná­la­ti tech­ni­ká­kat sa­já­tít­hat­tak el.

So­ron kö­vet­ke­zõ be­mu­ta­tónk a ki­csik­nek szólt: de­cem­ber ele­jén tûz­tük mû­sor­ra az Ezer­egy­éj­sza­ka me­séi alap­ján az Abul Haszán, a Rossz­csont cí­mû me­se­já­té­kot Dézsi Szi­lárd ren­de­zé­sé­ben. Az elõ­adást meg­hív­ták a 2007. ok­tó­be­ri, bu­ka­res­ti „100, 1.000, un milion de povesti” nem­zet­kö­zi gyer­mek­szín­há­zi fesz­ti­vál­ra.

Már­ci­us­ban be­mu­tat­tuk Bor­ne­mi­sza Pé­ter Ma­gyar Elekt­ra cí­mû tra­gé­di­á­ját Ka­to­na Jó­zsef ren­de­zé­sé­ben. A pró­bá­kat há­rom­he­tes fel­ké­szü­lé­si fo­lya­mat elõz­te meg a szí­né­szi ki­fe­je­zé­si esz­kö­zök bõ­ví­té­sé­nek je­gyé­ben, majd áp­ri­lis­ban Ba­ra­bás Ár­pád ren­de­zé­sé­ben be­mu­tat­tuk Vaszilij Szigarjev Fe­ke­te tej cí­mû szín­mû­vét.

Az évad so­rán több tur­nén, ven­dég­sze­rep­lé­sen vet­tünk részt. A leg­fon­to­sab­bak: a feb­ru­á­ri hor­vát­or­szá­gi fel­lé­pés az International Festival of Laughter in Istria fesz­ti­vá­lon Molière Scapin fur­fang­jai cí­mû víg­já­té­ká­val és a jú­ni­u­si egy­he­tes ma­gyar­or­szá­gi tur­nénk a Ma­gyar Elekt­rá­val.

Évadhosszabbításként jú­li­us­ban a gyergyószárhegyi Láz­ár-kas­tély­ban sza­bad­té­ri nyá­ri pro­duk­ció ké­szül Fi­ga­ro cím­mel – Anger Zsolt ren­de­zé­sé­ben. Ez a pro­duk­ció a jö­võ évad­ban bér­le­tes, nagy­szín­pa­di elõ­adás­ként sze­re­pel majd.

A jö­võ évad­ban a kö­vet­ke­zõ be­mu­ta­tó­kat ter­vez­zük: García Lorcától a Bernarda Alba há­za Bé­res Lász­ló ren­de­zé­sé­ben, ha­gyo­má­nyos gye­rek­elõ­adás szí­né­sze­ink ren­de­zé­sé­ben, Kiss Csa­ba Vi­lág­ta­la­nok cí­mû szín­mû­ve Kövesdy Ist­ván ren­de­zé­sé­ben és egy moz­gás-szín­há­zi elõ­adás Florin Fieroiu ren­de­zé­sé­ben.
Bor­sos Vi­rág

9. évfolyam 7. szám
2007. június 27.
Tartalom
Stílusgyakorlat
N. A. Nyekraszov: Unalmas õszi este – Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
„Are You Lonesome Tonight?”
Bulgakov: Molière – Szabadkai Népszínház
Tyúkhúsleves fekete retekkel
Fülöp Zoltán a Hegedûs a háztetõn aktualitásáról
Mindannyian hegedûsök vagyunk
Stein – Bock – Harnick: Hegedûs a háztetõn – Csíki Játékszín
Leltár 2006/2007
Szlovák nézõk a kassai Thália Színházban
A továbbképzés jegyében
Sûrû évad a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban
Az életbõl elesett pillanatok
Szabadkai szökõkút Kisvárdán
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum