Napi műsor
15:30 Cabaret (Kolozsvári színművészeti) Rákóczi-stúdióterem - Szakmai
19:00 A nyugati világ bajnoka (Sepsiszentgyörgyi színház) Művészetek Háza - Versenyelőadás

2007. június 28.
Budapesttől Szebenig
A Tamási Áron Színház 2006/2007-es évadának fontosabb eseményei

2006. au­gusz­tus 20.
A bu­da­pes­ti Nem­ze­ti Szín­ház tár­su­la­tá­val kö­zö­sen el­kez­dõd­nek William Shakes­peare Lear ki­rály cí­mû tra­gé­di­á­já­nak pró­bái. A mû­hely­mun­kát kö­ve­tõ­en a két tár­su­lat elõ­adá­sá­ban két kü­lön­ál­ló elõ­adás jön lét­re Bocsárdi Lász­ló ren­de­zé­sé­ben.

2006. szep­tem­ber 29.
A Ta­má­si Áron Szín­ház kez­de­mé­nye­zé­sé­re új­ra­in­dul a Bras­sói Fil­har­mó­nia ál­lan­dó sep­si­szent­györ­gyi hang­ver­seny­éva­da.

2006. ok­tó­ber 2.
A Godot-ra vár­va cí­mû elõ­adás Resicán ven­dég­sze­re­pel, az Or­szá­gos Ren­de­zõi Kol­lok­vi­um fesz­ti­vá­lon.

2006. ok­tó­ber 4.
A Ma­gyar Mû­vé­sze­tért Ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­ma és a He­ren­di Por­ce­lán­ma­nu­fak­tú­ra Rt. Bar­tók Bé­la-em­lék­dí­jat ado­má­nyoz a Ta­má­si Áron Szín­ház­nak.

2006. ok­tó­ber 6.
Bics­kei Zsu­zsan­na be­mu­tat­ja kö­zép­ko­ri ma­gyar­or­szá­gi bo­szor­kány­pe­rek ira­tai alap­ján ké­szült Apok­rif cí­mû egyé­ni elõ­adó­est­jét.

2006. ok­tó­ber 9.
A Ta­má­si Áron Szín­ház Báb­ta­go­za­ta be­mu­tat­ja az Arany Já­nos A fü­le­mi­le cí­mû köl­te­mé­nyé­bõl ké­szült elõ­adást. A szö­ve­get báb­szín­pad­ra al­kal­maz­ta és ren­dez­te Nagy Kopeczky Kál­mán.

2006. no­vem­ber 5., 6.
A Godot-ra vár­va cí­mû elõ­adás Bu­ka­rest­ben ven­dég­sze­re­pel az I. L. Caragiale Or­szá­gos Szín­há­zi Fesz­ti­vá­lon.

2007. ja­nu­ár 14.
Pozsgai Zsolt–Pinczés István–Apostolache Zé­nó: Dip­lo­ma után cí­mû rockmusicaljének be­mu­ta­tó elõ­adá­sa. Ren­de­zõ: Pinczés Ist­ván, ko­re­og­rá­fus: Sze­pe­si Krisz­ti­na. Fõbb sze­re­pek­ben: Nagy Alfréd, Pál-Ferenczi Gyön­gyi, Gajzágó Zsu­zsa, Pálffy Ti­bor.

2007. ja­nu­ár 29.
A MASZK Or­szá­gos Szí­nész­egye­sü­let 35 év alat­ti szí­né­szek ré­szé­re meg­hir­de­tett Nádasdy Kál­mán Vers­mon­dó- és San­zon­ver­se­nyé­nek san­zon ka­te­gó­ri­á­já­ban Váta Lo­ránd el­sõ dí­jat nyer.

2007. feb­ru­ár 4.
Harold Pinter A gond­nok cí­mû da­rab­já­nak be­mu­ta­tó elõ­adá­sa a Ka­ma­ra­te­rem­ben. Az elõ­adás ren­de­zõ­je Pat­kó Éva; játs­­szák: Ki­csid Gi­zel­la, Sza­bó Ti­bor és Mátray Lász­ló; dra­ma­turg: Láng Zsolt; dísz­let- és jel­mez­ter­ve­zõ: Iuliana Vilsan.

2007. feb­ru­ár 10.
Ne­mes Le­ven­tét a Bu­da­pes­ti Szé­kely Kör Szentgyörgyi Ist­ván-díj­jal tün­te­ti ki.

2007. feb­ru­ár 21.
A ma­gyar szín­ház­mû­vé­szet szol­gá­la­tá­ért Lász­ló Kár­oly szín­mû­vész a Ma­gyar Já­ték­szí­ni Tár­sa­ság Hû­ség-dí­ját ve­szi át.

2007. már­ci­us 15.
Ki­emel­ke­dõ mû­vé­szi te­vé­keny­sé­gé­ért Ne­mes Le­ven­te szín­mû­vész Já­szai Ma­ri-dí­jat kap.

2007. már­ci­us 27.
A Szín­há­zi vi­lág­na­pon a Ta­má­si Áron Szín­ház nyílt na­pot tart. Az elõ­csar­nok­ban elõ­adás-ve­tí­té­sek, jel­mez- és kel­lék­ki­ál­lí­tás. Az ér­dek­lõ­dõk be­te­kint­het­nek a ku­lis­­szák mö­göt­ti vi­lág­ba. Az egész na­pos ren­dez­vény vé­gén A nyu­ga­ti vi­lág baj­no­ká­nak ün­ne­pi elõ­adá­sá­ra va­la­mint a Snaps Vocal Band és a Tündérground együt­te­sek kon­cert­jé­re ke­rül sor.

2007. már­ci­us 31. – áp­ri­lis 5.
Ma­gyar­or­szá­gi tur­nén vesz részt a Ta­má­si Áron Szín­ház öt elõ­adá­sa. Eger­ben a Bol­dog nyár­fa­le­vél, Bu­da­pes­ten pe­dig a Bol­dog nyár­fa­le­vél, a Godot-ra vár­va, a Lear ki­rály, A nyu­ga­ti vi­lág baj­no­ka és Bics­kei Zsu­zsan­na elõ­adó­est­je, az Apok­rif lát­ha­tó.

2007. áp­ri­lis 20.
Sza­bó Ti­bor A pin­cér da­lai cí­mû egyé­ni elõ­adó­est­jé­nek be­mu­ta­tó­ja. Szö­veg­könyv és dal­szö­ve­gek: Fe­hér Csa­ba, Tom­pa And­rea; ze­ne­szer­zõ, ze­ne­kar­ve­ze­tõ: Apostolache Zé­nó; jel­mez­ter­ve­zõ: Kiss Zsu­zsan­na.

2007. áp­ri­lis 25.
A Ta­má­si Áron Szín­ház Báb­ta­go­za­ta be­mu­tat­ja Ta­má­si Áron Sze­gény ör­dög cí­mû da­rab­ját. Ren­de­zõ: Nagy Kopeczky Kál­mán.

2007. má­jus 5.
Vö­rös­mar­ty Mi­hály Cson­gor és Tün­de cí­mû da­rab­já­nak be­mu­ta­tó elõ­adá­sa. Ren­de­zõ: Tö­rök Vi­o­la; dísz­let és jel­mez: Bartha Jó­zsef; ze­ne és ko­re­og­rá­fia: Könczei Ár­pád; dra­ma­turg: Czegõ Cson­gor. Fõbb sze­re­pek­ben: Nagy Alfréd, Ki­csid Gi­zel­la, Váta Lo­ránd, Pál-Ferenczi Gyön­gyi.

2007. má­jus 12.
Gyergyószentmiklóson, a Ro­má­ni­ai Ki­sebb­sé­gi Szín­há­zak Kol­lok­vi­u­mán a Bol­dog nyár­fa­le­vél a Kró­ni­ka kü­lön­dí­ját nye­ri el.

2007. má­jus 29.
A nyu­ga­ti vi­lág baj­no­ka cí­mû elõ­adás részt vesz a Szebeni Nem­zet­kö­zi Szín­há­zi Fesz­ti­vá­lon.
Nagy B. Sán­dor - irodalmi titkár

9. évfolyam 8. szám
2007. június 28.
Tartalom
A hideg hegyen túl
Barabás Árpád szerint valóságosabb, amit mozgással mond el
Őrült játék, amelyben nincs rendszer
Rókajáték – Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház
A homeless-Harpagon ödipális kalandja
Moliere: A fösvény – Kassai Thália Színház
Zenés színpadi gyakorlat
Szilágyi-Palkó Csaba a kolozsvári egyetem színész karának vizsgaelőadásairól
A csecsemőszelídítő vadmacska
Bábszínházi előadások a Kamarateremben
Budapesttől Szebenig
A Tamási Áron Színház 2006/2007-es évadának fontosabb eseményei
Még egyszer, hátulra
A Kisvárdai Lapok archívumából
További számok
10. évfolyam (2008)
9. évfolyam (2007)
Impresszum Támogatók Archívum